Ymdrin â Gwrthdaro yn y Gweithle

L2 Lefel 2
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cwrs undydd cynhwysfawr hwn helpu i adeiladu hyder, ymwybyddiaeth a sgiliau cyfathrebu. Ar ddiwedd y cwrs hwn bydd gan unigolion well gwybodaeth ar sut i ddefnyddio’r sgiliau hyn. i weithio'n ddiogel, yn hyderus ac yn effeithiol mewn sefyllfaoedd anodd neu sefyllfaoedd â gwrthdaro sy'n digwydd yn y gweithle a rolau gyda’r cyhoedd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r pynciau yn cynnwys:

  • Sut i oresgyn rhwystrau i gyfathrebu
  • Defnyddio cyfathrebu effeithiol i ddangos na fydd trais yn cael ei oddef

  • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 a thrais yn y gweithle

  • 'Risg' a 'pherygl' ac achosion trais yn y gweithle

  • Adnabod sefyllfaoedd bygythiol

  • Cydnabod a delio gyda sefyllfaoedd risg uchel.

  • Gweithio gyda chwsmeriaid

  • Sut i gefnogi cydweithwyr a rhannu arferion da

  • Adrodd a chofnodi achosion o drais yn y gweithle

Mae’r asesiad drwy bapur arholiad 30 cwestiwn amlddewis.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSCONF1P01
L2

Cymhwyster

Dealing with Conflict in the Workplace

Angen gwybod

Pam dewis CAVC ar gyfer Busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi dysgu a datblygiad wrth galon pob sefydliad. Mwy o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich gyrfa a'ch busnes nawr ac yn y dyfodol.
Employer Partnerships

Partneriaethau Cyflogwyr

Rydyn ni'n ffurfio partneriaeth ac yn gweithio gyda sefydliadau i greu dull arloesol o ddysgu, gan helpu i rymuso'r gweithlu, datrys heriau busnes a chefnogi twf busnes yn y dyfodol.

Prentisiaethau

Nod ein rhaglenni prentisiaeth llwyddiannus yw cefnogi eich busnes drwy ddarparu sgiliau a chymwysterau ymarferol yn y swydd i'ch cyflogeion.

Y Camau nesaf

Cadw eich lle

Os hoffech gadw eich lle ar y cwrs Cyflwyniad i Arwain a Rheoli, cliciwch isod

Lawrlwytho'r Canllaw Hyfforddiant

Am fwy o wybodaeth am ein holl gyrsiau, lawrlwythwch ein canllaw hyfforddiant proffesiynol

Holi nawr

Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau Arwain a Rheoli a sut gallwn gefnogi eich gyrfa a'ch busnes, cysylltwch â ni heddiw

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE