DiSC Gwerthiant

L3 Lefel 3
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Everything DiSC® Gwerthiant yn addysgu pobl sy’n gwerthu am sut i gysylltu’n well â’u cwsmeriaid. 

Hyfforddiant yn yr ystafell ddosbarth yw Everything DiSC® Gwerthiant sy’n defnyddio gwaith ymlaen llaw ar-lein, hwyluso difyr gyda fideo cyfoes, a dilyniant ar-lein i greu profiad dysgu personol. Bydd y cyfranogwyr yn dysgu sut i ddarllen steil eu cwsmeriaid. Y canlyniad yw pobl sy’n gwerthu sy’n gallu addasu eu steil er mwyn cysylltu’n well – a sicrhau mwy o werthiant. 

Cynnwys

Bydd pawb sy’n dod i’r gweithdy’n derbyn manylion mewngofnodi unigryw ar gyfer asesiad ar-lein byr cyn y gweithdy. Ar ddiwrnod y gweithdy, bydd adroddiad personol yn cael ei roi i’r cyfranogwyr yn manylu ar ble maent yn perthyn ar y Map DiSC Gwerthiant. Bydd y cyfranogwyr yn dysgu am eu steil gwerthiant DiSC a sut mae blaenoriaethau personol yn dylanwadu ar eu hymddygiad gwerthu.  

Mae Everything DiSC Gwerthiant yn canolbwyntio ar dri maes hanfodol:

  • Deall Eich Dull Gwerthiant  
  • Adnabod a Deall Steiliau Prynu Cwsmeriaid  
  • Addasu Eich Steil Gwerthu i Steil Prynu Eich Cwsmer

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSDISC0M
L3

Cymhwyster

DiSC- Sales

Angen gwybod

Pam dewis CAVC ar gyfer Busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi dysgu a datblygiad wrth galon pob sefydliad. Mwy o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich gyrfa a'ch busnes nawr ac yn y dyfodol.
Employer Partnerships

Partneriaethau Cyflogwyr

Rydyn ni'n ffurfio partneriaeth ac yn gweithio gyda sefydliadau i greu dull arloesol o ddysgu, gan helpu i rymuso'r gweithlu, datrys heriau busnes a chefnogi twf busnes yn y dyfodol.

Prentisiaethau

Nod ein rhaglenni prentisiaeth llwyddiannus yw cefnogi eich busnes drwy ddarparu sgiliau a chymwysterau ymarferol yn y swydd i'ch cyflogeion.

Y Camau nesaf

Cadw eich lle

Os hoffech gadw eich lle ar y cwrs Cyflwyniad i Arwain a Rheoli, cliciwch isod

Lawrlwytho'r Canllaw Hyfforddiant

Am fwy o wybodaeth am ein holl gyrsiau, lawrlwythwch ein canllaw hyfforddiant proffesiynol

Holi nawr

Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau Arwain a Rheoli a sut gallwn gefnogi eich gyrfa a'ch busnes, cysylltwch â ni heddiw

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE