DiSC - Gwaith Arweinwyr

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r adnodd a’r gweithdy yma’n berthnasol i arweinwyr ar bob lefel, yn ogystal â staff sydd eisiau symud i swyddi arweinyddiaeth. Mae’n edrych ar arweinyddiaeth fel perthynas un-i-lawer (yn hytrach nag un-i-un). Gan ganolbwyntio ar ddeall sut mae tueddiadau arweinwyr yn dylanwadu ar eu heffeithiolrwydd mewn sefyllfaoedd arwain penodol, bydd pawb sy’n dod ar y cwrs yn derbyn adroddiad unigol ar eu steil bersonol, gyda ffocws cadarn ar arweinyddiaeth.  

Wedi’i gyfuno gyda gweithdy undydd yn seiliedig ar arferion gorau, mae Gwaith Arweinwyr yn cysylltu eich steil arweinyddiaeth unigryw chi â gofynion y byd real, gan greu sgyrsiau pwerus sy’n darparu llwybr clir ar gyfer gweithredu.  

Cynnwys

Bydd pob unigolyn sy’n dod ar y cwrs yn cael dolen fewngofnodi unigryw ar gyfer asesiad ar-lein byr cyn y gweithdy. Ar ddiwrnod y gweithdy, bydd adroddiad personol yn cael ei roi i chi’n manylu ar ble rydych chi’n perthyn ar Fap Arweinyddiaeth DiSC, beth yw eich blaenoriaethau arweinyddiaeth a sut gallant effeithio ar y sbardunau allweddol sy’n sail i arweinyddiaeth effeithiol. Bydd hwyluso difyr, trafod â rheolwyr eraill a naratif gyfoethog, gref yn ychwanegu dyfnder at y data a bydd cymhorthion gweledol cadarn yn cefnogi’r broses ddysgu a negeseuon allweddol. 

Mae’r diwrnod yn canolbwyntio ar y canlynol;

  • Gweledigaeth 
  • Unioni
  • Gwneud i bethau ddigwydd
  • Cynllunio i Weithredu
  • Pob un gyda’ch adroddiad proffil unigol.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSDISC01M
L3

Cymhwyster

DiSC Work of Leaders

Angen gwybod

Pam dewis CAVC ar gyfer Busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi dysgu a datblygiad wrth galon pob sefydliad. Mwy o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich gyrfa a'ch busnes nawr ac yn y dyfodol.
Employer Partnerships

Partneriaethau Cyflogwyr

Rydyn ni'n ffurfio partneriaeth ac yn gweithio gyda sefydliadau i greu dull arloesol o ddysgu, gan helpu i rymuso'r gweithlu, datrys heriau busnes a chefnogi twf busnes yn y dyfodol.

Prentisiaethau

Nod ein rhaglenni prentisiaeth llwyddiannus yw cefnogi eich busnes drwy ddarparu sgiliau a chymwysterau ymarferol yn y swydd i'ch cyflogeion.

Y Camau nesaf

Cadw eich lle

Os hoffech gadw eich lle ar y cwrs Cyflwyniad i Arwain a Rheoli, cliciwch isod

Lawrlwytho'r Canllaw Hyfforddiant

Am fwy o wybodaeth am ein holl gyrsiau, lawrlwythwch ein canllaw hyfforddiant proffesiynol

Holi nawr

Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau Arwain a Rheoli a sut gallwn gefnogi eich gyrfa a'ch busnes, cysylltwch â ni heddiw

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE