Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arweinyddiaeth Effeithiol

L5 Lefel 5
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Ar gyfer rheolwyr sy'n awyddus i ddeall sut i ddod yn arweinydd effeithiol a mireinio eu harddull arwain, i gyflawni nodau’r sefydliad yn llwyddiannus ac yn effeithiol.   

Mae'r dystysgrif hon yn ddelfrydol ar gyfer rheolwyr canol ac uwch reolwyr ac mae’n creu amgylchedd dysgu i herio dysgwyr i asesu eu gallu eu hunain a nodi ffyrdd o wella eu dulliau arwain a'u perfformiad presennol. Ma’r rhaglen yn cynnwys DiSC Gwaith Arweinwyr proffil personoliaeth sydd yn rhoi adroddiad wedi’i bersonoli ar gyfer pob unigolyn

Ffi Cwrs: £548-£914 - gweler y cyllid isod

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r rhaglen yn cynnwys naw diwrnod cyflwyno ac ymysgy prif bynciau mae arweinyddiaeth effeithiol, arddulliau arwain, deallusrwydd emosiynol a sut mae’n berthnasol i arweinyddiaeth ac arwain yneffeithiol.

Mae'r unedau yn cynnwys: 

522 Dod yn Arweinydd Effeithiol
520 Asesu eich Gallu a’ch Perfformiad Arwain Eich Hun
519 Datblygu ac Arwain Timau i Gyflawni Nodau ac Amcanion y Sefydliad

Cynhelir y broses asesu drwy aseiniad sy’n seiliedig ar brosiect yn berthnasol i’r gweithle. Dylai ymgeiswyr fod yn barod i astudio eu hunain ac ysgrifennu aseiniadau rhwng bob un o’r gweithdai.

Cyllid

Mae gennym gyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Mae Uwchsgilio@Waith yn gynllun a ariennir ac a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae nifer fawr o fusnesau eisoes wedi elwa ar gyrsiau sydd wedi’u hariannu’n rhannol neu’n llwyr drwy Goleg Caerdydd a’r Fro. Mae cyfleoedd a ffrydiau ariannu yn newid yn aml, ond mae ein Hymgynghorwyr Datblygu Busnes ymroddedig ar gael i’ch cynghori ynghylch yr hyn allai fod ar gael i’ch cwmni. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSESFILMEL
L5

Cymhwyster

ILM Award in Effective Leadership

![ILM](/-/media/logos/qualification-logos/ilm-black-text.ashx?h=193&la=en&w=200)[No text in field]

Angen gwybod

Pam dewis CAVC ar gyfer Busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi dysgu a datblygiad wrth galon pob sefydliad. Mwy o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich gyrfa a'ch busnes nawr ac yn y dyfodol.
Employer Partnerships

Partneriaethau Cyflogwyr

Rydyn ni'n ffurfio partneriaeth ac yn gweithio gyda sefydliadau i greu dull arloesol o ddysgu, gan helpu i rymuso'r gweithlu, datrys heriau busnes a chefnogi twf busnes yn y dyfodol.

Prentisiaethau

Nod ein rhaglenni prentisiaeth llwyddiannus yw cefnogi eich busnes drwy ddarparu sgiliau a chymwysterau ymarferol yn y swydd i'ch cyflogeion.

Y Camau nesaf

Cadw eich lle

Os hoffech gadw eich lle ar y cwrs Cyflwyniad i Arwain a Rheoli, cliciwch isod

Lawrlwytho'r Canllaw Hyfforddiant

Am fwy o wybodaeth am ein holl gyrsiau, lawrlwythwch ein canllaw hyfforddiant proffesiynol

Holi nawr

Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau Arwain a Rheoli a sut gallwn gefnogi eich gyrfa a'ch busnes, cysylltwch â ni heddiw

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE