Dyfarniad ILM Cyflwyniad i Arweinyddiaeth a Rheolaeth

L3 Lefel 3
Rhan Amser
27 Medi 2021 — 29 Medi 2021
Campws y Barri

Am y cwrs hwn 

Mae’r Rhaglen Cyflwyniad i Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn berffaith ar gyfer y rhai hynny sy’n newydd i reoli. Dyluniwyd y cymhwyster hwn sy’n canolbwyntio ar bobl i ddeall a datblygu sgiliau rheoli ac arwain. Mae’r lefel Dyfarniad yn ddelfrydol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt wedi cael llawer o hyfforddiant rheoli neu sy’n dymuno ail-edrych ar eu sgiliau a’u technegau ar gyfer adeiladu, rheoli ac arwain tîm. Yn ogystal â chyflwyno dysgwyr i ddulliau arwain gwahanol mae hefyd yn mynd i’r afael â sut i gymell a grymuso eich tîm drwy ddatblygu perthynas waith a dirprwyo’r effeithiol.

Ma’r rhaglen yn cynnwys DiSC Gwaith Arweinwyr proffil personoliaeth sydd yn rhoi adroddiad wedi’i bersonoli ar gyfer pob unigolyn.

Ffi Cwrs: £265-£441 - gweler y cyllid isod

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’rrhaglen yn cynnwys 4 diwrnodcyflwyno ac ymysg y prif bynciaumaearweinyddiaeth.

  • 308 DeallArweinyddiaeth
  • 334 Understanding and Developing Relationships in the Workplace
  • 319 DeallTrefnu a Dirprwyoyn y Gweithle

Cynhelir y  broses asesu drwyaseiniad sy’n seiliedigarbrosiectynberthnasoli’rgweithle. Dylaiymgeiswyr fod ynbarod i astudio euhunain ac ysgrifennu aseiniadau rhwng bob un o’rgweithdai.

Cyllid

Mae gennym gyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Mae Uwchsgilio@Waith yn gynllun a ariennir ac a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae nifer fawr o fusnesau eisoes wedi elwa ar gyrsiau sydd wedi’u hariannu’n rhannol neu’n llwyr drwy Goleg Caerdydd a’r Fro. Mae cyfleoedd a ffrydiau ariannu yn newid yn aml, ond mae ein Hymgynghorwyr Datblygu Busnes ymroddedig ar gael i’ch cynghori ynghylch yr hyn allai fod ar gael i’ch cwmni. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

27 Medi 2021

Dyddiad gorffen

29 Medi 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSESFILM2P
L3

Cymhwyster

ILM Level 3 Award Introduction to Leadership and Management

![ILM](/-/media/logos/qualification-logos/ilm-black-text.ashx?h=193&la=en&w=200)[No text in field]

Angen gwybod

Pam dewis CAVC ar gyfer Busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi dysgu a datblygiad wrth galon pob sefydliad. Mwy o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich gyrfa a'ch busnes nawr ac yn y dyfodol.
Employer Partnerships

Partneriaethau Cyflogwyr

Rydyn ni'n ffurfio partneriaeth ac yn gweithio gyda sefydliadau i greu dull arloesol o ddysgu, gan helpu i rymuso'r gweithlu, datrys heriau busnes a chefnogi twf busnes yn y dyfodol.

Prentisiaethau

Nod ein rhaglenni prentisiaeth llwyddiannus yw cefnogi eich busnes drwy ddarparu sgiliau a chymwysterau ymarferol yn y swydd i'ch cyflogeion.

Y Camau nesaf

Cadw eich lle

Os hoffech gadw eich lle ar y cwrs Cyflwyniad i Arwain a Rheoli, cliciwch isod

Lawrlwytho'r Canllaw Hyfforddiant

Am fwy o wybodaeth am ein holl gyrsiau, lawrlwythwch ein canllaw hyfforddiant proffesiynol

Holi nawr

Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau Arwain a Rheoli a sut gallwn gefnogi eich gyrfa a'ch busnes, cysylltwch â ni heddiw

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ