cwrs yn llawn

Ynglŷn â'r cwrs

Mewn byd busnes deinamig, gall pob un ohonom wynebu newidiadau a heriau newydd bob dydd. Mae ein rhaglen Yr Hyrwyddwr Newid yn archwilio’r sgiliau a’r prosesau amrywiol sy’n angenrheidiol i nodi, cynllunio a gweithredu newid mewn sefydliad. Yn fwyaf i reolwyr prosiect neu unigolion sydd wedi cael y dasg o newid rhaglen fusnes, bydd y sgiliau a ddatblygir ar ein Dyfarniad yn rhoi hwb i hyder ac yn darparu’r technegau i hwyluso newid yn llwyddiannus mewn sefydliad. Os yw eich rôl yn cynnwys rhoi newid ar waith neu reoli prosiect, mae hwn yn gyflwyniad gwych i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r technegau hanfodol yn ffurfiol ar gyfer dod yn Hyrwyddwr Newid.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r rhaglen yn cynnwys 3 diwrnod cyflwyno ac mae’r pynciau allweddol yn cynnwys technegau ar gyfer datrys problemau, casglu data ansoddol a llawn gwybodaeth, cynllun a rheoli newid.

Mae'r unedau yn cynnwys:

  • 300 Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau

  • 301 Arwain Arloesi a Newid

  • 302 Cynllunio Newid yn y Gweithle

Asesir y cwrs drwy aseiniad yn seiliedig ar brosiect sy’n berthnasol i’r gweithle. Dylai ymgeiswyr fod yn barod i gyflawni hunanastudiaeth ac ysgrifennu aseiniadau rhwng pob un o’r gweithdai.

Cyllid

Mae gennym gyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Mae Uwchsgilio@Waith yn gynllun a ariennir ac a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae nifer fawr o fusnesau eisoes wedi elwa ar gyrsiau sydd wedi’u hariannu’n rhannol neu’n llwyr drwy Goleg Caerdydd a’r Fro. Mae cyfleoedd a ffrydiau ariannu yn newid yn aml, ond mae ein Hymgynghorwyr Datblygu Busnes ymroddedig ar gael i’ch cynghori ynghylch yr hyn allai fod ar gael i’ch cwmni. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cod y cwrs

Cymhwyster

Angen gwybod

Pam dewis CAVC ar gyfer Busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi dysgu a datblygiad wrth galon pob sefydliad. Mwy o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich gyrfa a'ch busnes nawr ac yn y dyfodol.
Employer Partnerships

Partneriaethau Cyflogwyr

Rydyn ni'n ffurfio partneriaeth ac yn gweithio gyda sefydliadau i greu dull arloesol o ddysgu, gan helpu i rymuso'r gweithlu, datrys heriau busnes a chefnogi twf busnes yn y dyfodol.

Prentisiaethau

Nod ein rhaglenni prentisiaeth llwyddiannus yw cefnogi eich busnes drwy ddarparu sgiliau a chymwysterau ymarferol yn y swydd i'ch cyflogeion.

Y Camau nesaf

Cadw eich lle

Os hoffech gadw eich lle ar y cwrs Cyflwyniad i Arwain a Rheoli, cliciwch isod

Lawrlwytho'r Canllaw Hyfforddiant

Am fwy o wybodaeth am ein holl gyrsiau, lawrlwythwch ein canllaw hyfforddiant proffesiynol

Holi nawr

Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau Arwain a Rheoli a sut gallwn gefnogi eich gyrfa a'ch busnes, cysylltwch â ni heddiw