Dyfarniad Lefel 3 ILM. Darpar Arweinydd

L3 Lefel 3
Rhan Amser
8 Mawrth 2022 — 7 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Diben y cwrs hwn yw datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o wahanol arddulliau neu ymddygiadau arwain sydd i'w canfod yn y gweithle, gan gynnwys dealltwriaeth o'ch ymddygiadau arwain eich hun, a'r effaith y mae'r gwahanol arddulliau hyn yn debygol o'i chael ar ymddygiad aelodau'r tîm. 

Mae ail uned y cwrs hwn yn eich galluogi i ddeall yr angen i dimau gael ymdeimlad o weledigaeth a phwrpas sy'n adlewyrchu'r sefydliad, a'r rôl y mae dulliau cyfathrebu effeithiol, ysgogi a datblygiad unigol a thîm yn ei chwarae wrth alluogi hyn.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

  • Uned 308 Deall Arweinyddiaeth 
  • Uned 341 Arwain ac Yscogi Tim yn Effeithiol

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

8 Mawrth 2022

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSILM3ASL2
L3

Cymhwyster

Award in Leadership and Management QCF

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Symud ymlaen i Dystysgrif Lefel 3 ILM drwy fynychu cwrs ychwanegu at Gwrs y Dystysgrif. Gofynnwch am fanylion.

Angen gwybod

Pam dewis CAVC ar gyfer Busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi dysgu a datblygiad wrth galon pob sefydliad. Mwy o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich gyrfa a'ch busnes nawr ac yn y dyfodol.
Employer Partnerships

Partneriaethau Cyflogwyr

Rydyn ni'n ffurfio partneriaeth ac yn gweithio gyda sefydliadau i greu dull arloesol o ddysgu, gan helpu i rymuso'r gweithlu, datrys heriau busnes a chefnogi twf busnes yn y dyfodol.

Prentisiaethau

Nod ein rhaglenni prentisiaeth llwyddiannus yw cefnogi eich busnes drwy ddarparu sgiliau a chymwysterau ymarferol yn y swydd i'ch cyflogeion.

Y Camau nesaf

Cadw eich lle

Os hoffech gadw eich lle ar y cwrs Cyflwyniad i Arwain a Rheoli, cliciwch isod

Lawrlwytho'r Canllaw Hyfforddiant

Am fwy o wybodaeth am ein holl gyrsiau, lawrlwythwch ein canllaw hyfforddiant proffesiynol

Holi nawr

Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau Arwain a Rheoli a sut gallwn gefnogi eich gyrfa a'ch busnes, cysylltwch â ni heddiw

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE