Rheoli Pobl yn Effeithiol

L2 Lefel 2
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y cwrs hwn yn galluogi cynrychiolwyr i ddatblygu dealltwriaeth glir o rôl Rheolwr yn y sefydliad, i ddysgu egwyddorion arwain yn effeithiol a sut mae dull yr arweinydd yn dylanwadu ar y tîm. Yn ystod y cwrs bydd dysgwyr y nodi eu dull cyfathrebu o ddewis a defnyddio hyn i asesu eu sgiliau fel cyfathrebwyr. Mae'r cwrs hefyd yn mynd i’r afael â: datblygu tîm a deall y ffactorau allweddol sy’n ymwneud â datblygu timau sy’n perfformio'n dda, dysgu sgiliau o ran delio â phobl anodd a bod yn gyfforddus mewn sefyllfaoedd sy'n gallu bod yn heriol iawn ac egwyddorion gwneud pobl yn frwdfrydig a sicrhau eu bod yn brysur yn eu gwaith

Beth fyddwch yn ei astudio?

  • Cyflwyniad i’r gweithdy ac amcanion
  • Rôl a Chyfrifoldeb y Rheolwr
  • Arwain y Tîm

  • Cyfathrebu unigol a chyfathrebu yn y gweithle

  • Adeiladu eich tîm

  • Ysgogi’r tîm gwaith i berfformio

  • Cefnogi pobl drwy newid

  • Adolygiad/gwerthusiad o’r gweithdy a chloi

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSMAN2P01
L2

Cymhwyster

Managing People Effectively

Angen gwybod

Pam dewis CAVC ar gyfer Busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi dysgu a datblygiad wrth galon pob sefydliad. Mwy o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich gyrfa a'ch busnes nawr ac yn y dyfodol.
Employer Partnerships

Partneriaethau Cyflogwyr

Rydyn ni'n ffurfio partneriaeth ac yn gweithio gyda sefydliadau i greu dull arloesol o ddysgu, gan helpu i rymuso'r gweithlu, datrys heriau busnes a chefnogi twf busnes yn y dyfodol.

Prentisiaethau

Nod ein rhaglenni prentisiaeth llwyddiannus yw cefnogi eich busnes drwy ddarparu sgiliau a chymwysterau ymarferol yn y swydd i'ch cyflogeion.

Y Camau nesaf

Cadw eich lle

Os hoffech gadw eich lle ar y cwrs Cyflwyniad i Arwain a Rheoli, cliciwch isod

Lawrlwytho'r Canllaw Hyfforddiant

Am fwy o wybodaeth am ein holl gyrsiau, lawrlwythwch ein canllaw hyfforddiant proffesiynol

Holi nawr

Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau Arwain a Rheoli a sut gallwn gefnogi eich gyrfa a'ch busnes, cysylltwch â ni heddiw

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE