Astudiaeth Achos - Wales and West Utilities

Yn 2013, lluniodd CCAF gontract ymbarél gyda Wales & West Utilities ar gyfer ei holl anghenion hyfforddi. Ni yw’r cyflenwr maen nhw’n ei ffafrio ar gyfer hyfforddiant a phrentisiaethau proffesiynol a thechnegol. Mae Wales & West Utilities yn gofalu am y pibellau nwy sy’n cadw’r nwy yn llifo er mwyn cynhesu cartrefi, pweru busnesau a chadw cymunedau ledled Cymru a de orllewin Lloegr yn ddiogel ac yn gynnes. Iddynt hwy, mae datblygu a gwella sgiliau eu tîm – o’r rhai ar y lefel isaf i’r penaethiaid ar y lefel uchaf, yn rhan greiddiol o gynaliadwyedd a llwyddiant busnes.          

Rydyn ni’n gweithio gyda Wales & West Utilities i sicrhau bod eu cydweithwyr, yn y swyddfeydd ac yn weithredol, yn fedrus ac yn hyderus yn eu gwaith. Yn 2018, tendrodd y Coleg yn llwyddiannus am adnewyddu’r contract hwn. Fel darparwr gwasanaeth a reolir, mae CCAF yn ymrwymo adnoddau i reoli’r gadwyn gyflenwi o ddarparwyr hyfforddiant sy’n cefnogi darparu hyfforddiant i Wales & West Utilities. Hefyd, mae cyfarfodydd contract a chydymffurfio rheolaidd yn cael eu cynnal i sicrhau lefelau gwasanaeth ac ansawdd y ddarpariaeth. 

Mae ein darpariaeth i Wales & West Utilities wedi cynnwys cyflawni mwy na 100 NVQ ym maes gwasanaethau cwsmeriaid a gweinyddu busnes. Hefyd rydyn ni wedi cefnogi’r rhaglenni datblygu, sydd wedi cynnwys hyfforddi ac arwain tîm. Yn ogystal, mae ein darpariaeth wedi cynnwys amrywiaeth eang o hyfforddiant technegol ym maes iechyd a diogelwch, gan gynnwys darpariaeth gyffredinol a phenodol i safle. Rydyn ni hefyd yn rheoli eu darpariaeth o brentisiaethau. Mae’r contract yn berthnasol i ddarparu cymwysterau i ddiwallu anghenion y gweithlu a darparu cyfleoedd i gefnogi cydweithwyr ar lefel is. 

Mae gan CCAF rwydwaith dibynadwy o is-gontractwyr i gefnogi Wales & West Utilities, ac mae Theresa Williams, Rheolwr Dysgu a Datblygu gyda Wales and West Utilities, yn aelod o Fwrdd Safonau Ansawdd y Coleg. Dywedodd:                     

“Mae’r Coleg yn darparu atebion pwrpasol i ni ar gyfer ein busnes. I ni, y nod yw gweithio gyda rhywun sy’n gwybod beth rydyn ni ei angen ac sy’n deall y ffordd rydyn ni’n gweithio, felly rydyn ni’n cael y cyngor hyfforddi a’r ddarpariaeth rydyn ni ei heisiau. Mae gennym ni bwyntiau cyswllt penodol, gyda chynghorwyr dibynadwy, ac mae’n berthynas dwy ffordd yn sicr – hamddenol, dibynadwy ac effeithiol. Mae’r Coleg yn ei gwneud yn hawdd i ni gydweithio.” 


Mewn partneriaeth â   

Laura MacKenzie
Arweinydd Cyfrif Allweddol
029 20 250 350

Dilynwch Ni

LinkedIn    twitter icon