Prosiectau a ariennir gan CAVC

Uwchsgilio@Waith

Mae Uwchsgilio@Waith yn gynllun a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae’n rhan o ymgyrch Cymru gyfan a gynlluniwyd i wella sgiliau a chynyddu cynhyrchiant yn y gweithle, gan ddarparu cyfleoedd i gyflogwyr gael cymwysterau achrededig ar gyfer eu gweithlu. Mae CAVC yn gyd-fuddiolwr o gynllun Uwchsgilio@Waith Dwyrain Cymru ac yn gweithio fel partner cydweithredol gyda Cholegau ar draws y rhanbarth i ddarparu hyd at 70% o gyllid ar draws ystod eang o bynciau gan gynnwys:

Arweinyddiaeth a Rheolaeth 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Gweinyddu Busnes a Gwasanaeth Cwsmeriaid 
Gwasanaethau Cymorth Cyfleusterau 
Lletygarwch ac Arlwyo 
Adeiladu

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi defnyddio Uwchsgilio@Waith yn effeithiol i ddarparu atebion sy’n cael eu harwain gan alw i gyflogwyr ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Defnyddiwyd y cyllid fel rhan o bortffolio o ‘gynnyrch’, gan ategu Rhaglen Blaenoriaethau, Prentisiaethau ac atebion masnachol a llwybrau ariannu eraill. 

Mae Uwchsgilio@Waith wedi bod yn hynod lwyddiannus, yn enwedig yn y farchnad busnesau bach a chanolig gyda 47% o’r cwmnïau’n elwa ar yr arian i fusnes bach a chanolig. Hyd yn hyn, mae bron i 1000 o bobl wedi elwa ar hyfforddiant a ariennir drwy’r cynllun. 

Rydym hefyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol, undebau llafur, a byrddau hyfforddi penodol eraill yn y sector i ddarparu arian cyfatebol i gost yr hyfforddiant 

Y Rhaglen Blaenoriaethau Sgiliau (SPP)

Mae’r Rhaglen Blaenoriaethau Sgiliau (y Rhaglen) yn brosiect hollbwysig i CAVC, mae’n cefnogi datblygu capasiti a gallu ac annog darpariaeth sgiliau lefel uwch sy’n canolbwyntio ar greu cronfa dalent sy’n ymateb i anghenion rhanbarthol a chyflogwyr ac yn cyflwyno hyfforddiant wedi’i achredu a heb ei achredu i gyflogwyr. 

Mae’r effaith wedi bod yn sylweddol, gyda 40% o ddysgwyr colegau AU wedi cofrestru ar gyfer eu blwyddyn gyntaf i astudio Gradd Sylfaen yn astudio cyrsiau sydd wedi’u datblygu, eu gwella a’u cefnogi drwy’r Rhaglen. Mae’r Coleg hefyd wedi llwyddo i lansio Hyfforddwr Gyrfa – adnodd ar-lein sy’n hygyrch i bawb yn y coleg ac sy'n darparu data cyfredol ar gyflogau, cyflogaeth, swyddi a chyfleoedd addysg a hyfforddiant cysylltiedig.

Rydym hefyd wedi llwyddo i gyflwyno hyfforddiant wedi’i ariannu i dros 350 o unigolion sy’n gweithio i gyflogwyr lleol, gan gynnwys; 

Aston Martin Lagonda Ltd: Ym mis Gorffennaf 2018, dechreuodd y Coleg ar ddadansoddiad manwl o sgiliau ac anghenion hyfforddi i gefnogi gweithrediadau Aston Martin. Mae’r ymarfer wedi helpu i lywio gofynion cwricwla a phrentisiaeth llawn amser, a fydd ar gael i ddysgwyr.
BBC Cymru Wales: mae CAVC wedi cydweithio â BBC Wales i gynnig Rhaglen Brentisiaeth Newyddiaduraeth Ddigidol newydd. Mae’r Rhaglen Blaenoriaethau Sgiliau wedi cefnogi’r broses o ddatblygu’r cwricwlwm a’r staff. 

British Airways Maintenance Caerdydd: Mae CAVC wedi cyflwyno Rhaglen Brentisiaeth Uwch ar gyfer BAMC. Mae’r cydweithio wedi arwain at gynnyrch gwirioneddol arloesol sy’n darparu’r cyfleoedd hyfforddi gorau posibl ac yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o dalent ar gyfer y diwydiant awyrofod. Mae’r berthynas wedi datblygu ymhellach yn sgil defnyddio’r Rhaglen, sydd wedi cefnogi’r gwaith o gyflwyno hyfforddiant pwrpasol mewn trwsio’r croen, cyfansoddion, Part66 ac atgyweirio strwythurol. 
Mae cryn waith hefyd wedi’i wneud i ddatblygu ein darpariaeth Arweinyddiaeth a Rheolaeth i helpu i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau yn y maes. Mae hyn wedi cael ei drawsnewid yn llwyddiannus i’w gyflwyno i gyflogwyr gan ddefnyddio Uwchsgilio@Waith a’r Rhaglen Blaenoriaethau Sgiliau. 

Am fwy o wybodaeth am sut y gallwch chi a'ch busnes elwa o gyllid - cysylltwch â ni.

Mewn partneriaeth â  

Richard Gordon
Rheolwr Ceisiadau a Phrosiectau a Gyllidir
029 20 250 350

Dilynwch Ni

LinkedIn    twitter icon