Prosiectau a ariennir gan CAVC

Uwchsgilio@Waith

Mae Uwchsgilio@Waith yn ymgyrch wedi'i hariannu gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru fydd yn parhau dan 31 Ionawr, 2023. Mae'n rhan o ymgyrch ledled Cymru, sydd wedi'i dylunio i wella sgiliau a chynyddu cynhyrchiant yn y gweithle, a darparu cyfleoedd i gyflogwyr ennill cymwysterau achrededig ar gyfer eu gweithluoedd.

Mae CAVC yn gyd-fuddiolwr ymgyrch Uwchsgilio@Waith Dwyrain Cymru, ac yn gweithio mewn partneriaeth â cholegau ar draws y rhanbarth i ddarparu hyd at 70% o gyllid (hyd at 100% o gyllid ar gyfer cwmnïau cymwys cyn 31 Awst 2021) ar draws ystod o bynciau:

 • Arwain a Rheoli
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Gweinyddiaeth Busnes a Gwasanaeth Cwsmer
 • Gwasanaethau Cefnogi Cyfleusterau
 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • Adeiladu

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi defnyddio Uwchsgilio@Waith i ddarparu datrysiadau o ansawdd uchel, a arweinir gan ddiwydiant, i gyflogwyr ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae'r cyllid yn rhan o bortffolio o 'gynnyrch', sy'n cynnwys Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru, Prentisiaethau, datrysiadau masnachol a llwybrau ariannu eraill.

Ni ellir canmol digon ar lwyddiant Uwchsgilio@Waith (dros 1,200 o unigolion wedi cael eu heffeithio'n gadarnhaol gan hyfforddiant a ariannwyd drwy'r ymgyrch hyd heddiw), yn enwedig o fewn y farchnad BBaCh, sy'n cyfrif am 47% o'r cyflogwyr sydd wedi elwa ohono.

Yn ogystal, rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol, undebau masnach, a byrddau hyfforddi penodol i sector eraill, i gefnogi costau hyfforddi ag ariannu cyfatebol.

Cyfrifon Dysgu Personol (PLA)

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn darparu hawl dysgu hyblyg, wedi'i ariannu'n llawn, (ar gael dan 31 Gorffennaf, 2021) sy'n cefnogi unigolion mewn gwaith sy'n ennill llai na £26,000 y flwyddyn, gweithwyr sydd ar ffyrlo, neu unigolion y mae eu swyddi mewn perygl, i ennill y sgiliau cywir a newid gyrfaoedd, neu i wneud cynnydd mewn cyflogaeth. Mae'r cyrsiau wedi'u dylunio'n benodol i ddarparu hyfforddiant galwedigaethol mewn sectorau sydd â phrinder sgiliau, a sicrhau bod anghenion yr economi yn cael eu bodloni i’r dyfodol. 

Mae'r cyrsiau wedi'u hariannu'n llawn ar gyfer sefydliadau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, sydd ddim wedi mynd y tu hwnt i'w trothwy DeMinimis (Cysylltwch â ni i drafod cymhwysedd ariannu).

Mae'r sectorau a flaenoriaethir yn cynnwys: 

 • Defnyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch 
 • Lled-dargludyddion Cyfansawdd 
 • Adeiladu 
 • Creadigol 
 • Technolegau Digidol a Galluogi 
 • Addysg, Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant 
 • Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth 
 • Gwasanaethau Ariannol, Cyfreithiol a Phroffesiynol 
 • Y Sector Cyfan (yn cynnwys NEBOSH/IOSH a PRINCE2)

Am fwy o wybodaeth, ewch i: www.cavc.ac.uk/en/pla

Enghreifftiau o ddatrysiadau a ariannwyd a ddefnyddiwyd gan sefydliadau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg:

 • Hodge Bank: Mae CAVC wedi bod yn gweithio'n ymgynghorol gyda Hodge Bank yn ystod yr 18 mis diwethaf. Rydym wedi adnabod anghenion hyfforddi, ac wedi darparu ystod o raglenni wyneb yn wyneb a rhithiol, gyfochr â gweminarau rhyngweithiol, yn cynnwys hyfforddiant Iechyd Meddwl unigryw: "Dangos gwytnwch yn ystod Cyfnodau heriol" a "Gwytnwch i staff ar y rheng flaen". Nawr, rydym yn cynllunio darpariaeth Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru pellach ar gyfer mis Ionawr 2021.
 • Tai Hafod: Mae CAVC wedi gweithio mewn partneriaeth agos â Hafod dros y tair blynedd diwethaf, i ddarparu ystod o raglenni Arwain a Rheoli unigryw, sy'n cynnwys gwerthoedd Hafod. Roedd y cyrsiau'n targedu cyflogwyr presennol ac uchelgeisiol ar lefelau gwahanol i gefnogi datblygiad proffesiynol, ac ar hyn o bryd, rydym yn cynllunio gwaith ar gyfer y dyfodol gyda thîm Gweithredol Hafod, fydd yn cychwyn yn ystod Gwanwyn 2021.
 • Aston Martin Lagonda Ltd: Ym mis Gorffennaf 2018, cychwynnodd y Coleg archwiliad sgiliau manwl a dadansoddiad anghenion hyfforddi i gefnogi gweithrediadau Aston Martin. Mae'r ymarfer wedi helpu i lywio cwricwla llawn-amser a gofynion prentisiaethau, sydd bellach ar gael i ddysgwyr.
 • BBC Cymru: Mae CAVC wedi cydweithio gyda BBC Cymru i gynnig Rhaglen Brentisiaeth Newyddiaduriaeth Ddigidol newydd. Cefnogwyd datblygiad cwricwla a staff drwy'r Rhaglen Blaenoriaeth Sgiliau. 
 • Cynnal a Chadw British Airways Caerdydd (BAMC): Mae CAVC yn darparu Rhaglen Brentisiaeth Uwch ar gyfer BAMC. Mae'r cydweithrediad wedi arwain at gynnyrch arloesol tu hwnt, sy'n darparu'r cyfleoedd hyfforddi gorau bosib ac yn datblygu'r genhedlaeth nesaf o ddoniau ar gyfer y diwydiant awyrofod. Cryfhawyd y berthynas gan Raglen Blaenoriaeth Sgiliau, sydd wedi cefnogi darpariaeth hyfforddiant unigryw mewn atgyweirio haenau, cyfansoddion, Part66 a gwaith atgyweirio strwythurol. 

Am ragor o wybodaeth ar sut allwch chi a'ch busnes elwa o gyllid - cysylltwch â ni.

Mewn partneriaeth â  

Richard Gordon
Rheolwr Ceisiadau a Phrosiectau a Gyllidir
029 20 250 350

Dilynwch Ni

LinkedIn    twitter icon