Cwrs Cyflogadwyedd Oedolion Dechrau Newydd mewn partneriaeth â Deloitte

cwrs yn llawn
L2 Lefel 2
Rhan Amser
25 Chwefror 2020 — 9 Ebrill 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r rhaglen Dechrau Newydd

Bydd cymryd rhan yn y rhaglen hyfforddi fer am ddim hon sy'n rhedeg dros 12 wythnos yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, yn eich gweld chi'n datblygu'ch sgiliau ac yn ennill cymwysterau gwerthfawr a fydd yn rhoi hwb i'ch rhagolygon gyrfa. 

Mae pawb sy'n cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn cael eu rhoi ar lwybr carlam i gam olaf y broses ddethol ar gyfer swyddi gwag yn swyddfa Deloitte yng Nghaerdydd. Mae'n gyfle gwych i ddechrau gyrfa, roi hwb i'ch gyrfa neu hyd yn oed newid gyrfa. Efallai eich bod wedi gadael yr ysgol rai blynyddoedd yn ôl ac wedi bod yn gweithio mewn amrywiaeth o swyddi ers hynny. Efallai eich bod wedi graddio o'r brifysgol ac yn ei chael hi'n anodd bachu'r swydd iawn. Efallai eich bod eisiau magu hyder ar ôl seibiant gyrfa estynedig. Beth bynnag yw eich cefndir, mae'r rhaglen hon yn anelu i roi hwb i'ch hyder, eich helpu i ennill sgiliau y bydd Deloitte a llawer o gyflogwyr eraill yn eu gwerthfawrogi ac yn eich cefnogi i ddilyn eich gyrfa ddelfrydol.
Mae'r rhaglen hon wedi'i hariannu'n llawn - ni fydd rhaid i chi dalu am y cwrs. Os oes gennych gyfyngiadau ariannol neu rwystrau rhag cymryd rhan, mae cymorth ariannol ar gael hefyd ar gyfer gofal plant, costau teithio a chael mynediad i dechnoleg (e.e. benthyg gliniadur). Os ydych yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ar hyn o bryd, ni fydd eich presenoldeb ar y cwrs hwn yn cael effaith ar hynny.

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth ar gyfer anghenion dysgu penodol a gellir trafod hyn gyda'n tîm ar y diwrnod cofrestru - byddwn yn edrych ar eich anghenion unigol a sut y gallwn eu cefnogi.  

Beth fyddaf yn ei wneud ar y rhaglen?

Mae pob rhaglen yn rhedeg gyda grŵp bach o oedolion. Mae'r rhaglen yn rhedeg am 12 wythnos ac yn cael ei chynnig ar wahanol adegau o'r dydd - felly gallwch ddewis cwrs gyda'r nos, neu gwrs sy'n rhedeg yn ystod oriau ysgol - beth bynnag sy'n gweithio orau i chi.
Arweinir y cwrs gan hyfforddwyr arbenigol o Goleg Caerdydd a'r Fro ac arbenigwyr gwadd o Deloitte.
Ar y cwrs byddwch yn ymgymryd â'r canlynol:

 • Cymhwyster Arbenigwr Microsoft Office (MOS) 
  i roi gwybodaeth dda i chi o'r cymwysiadau Microsoft y byddwch yn eu defnyddio yn y mwyafrif o amgylcheddau proffesiynol gan gynnwys Excel, Word, Outlook a SharePoint. Bydd adeiladu cymhwysedd yn y meysydd hyn yn eich helpu i weithio'n effeithlon o'r dechrau, fel y gallwch ganolbwyntio ar ddysgu gofynion swydd pwysig a rheoli'r dechnoleg yn rhwydd pan fyddwch chi'n dechrau gweithio.
 • Cyflwyniad i Gyllid Busnes
  i ddysgu am yr amgylchedd busnes ariannol, hanfodion datganiadau ariannol ac agweddau pwysig megis mewnbynnu data yn gywir, rheoli, yr amgylchedd deddfwriaethol, archwilio ac agweddau sy'n ymwneud â risg busnes. 
 • Diploma City & Guilds Sgiliau Cyflogadwyedd Lefel 2
  sy'n eich cefnogi chi i wella'ch sgiliau a'ch profiad mewn cyfathrebu, pwysigrwydd cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweithio'n effeithiol mewn timau, gwasanaeth cwsmeriaid a sicrhau cyflogaeth.

Sut ydw i'n cael lle ar y rhaglen?

Mae'r rhaglen yn agored i bawb - beth bynnag yw eich sefyllfa neu eich anghenion cymorth. Mae angen i chi fod o oedran gweithio, gallu teithio yn ôl ac ymlaen i'r coleg, gallu ymrwymo i gwblhau oriau'r cwrs, a bod yn gymwys i weithio yn y Deyrnas Unedig. Sylwer: ni allwn dderbyn unrhyw un sydd â Fisa Haen 4.

I wneud cais, anfonwch e-bost i business@cavc.ac.uk i gofrestru'ch diddordeb ac archebu lle ar un o'r digwyddiadau cyfweld isod:

 • 7 Ionawr - Caerdydd 5.30pm
 • 15 Ionawr - Caerdydd 5.30pm

Mae'r digwyddiadau hyn yn para oddeutu 90 munud ac yn cynnwys cyflwyniad byr, cyfle i ofyn cwestiynau ac asesiad sgiliau byr fel rhan o'r digwyddiad.

Pa fath o swyddi gallwn i ymgeisio amdanynt yn Deloitte ar ôl cwblhau'r rhaglen?

Ar ôl i chi gwblhau'r rhaglen Dechrau Newydd, os dymunwch, gallwch wneud cais am swydd yn Deloitte a byddwch yn cael eich symud ymlaen i gam olaf y broses ddethol, sef digwyddiad dethol ymgeiswyr. 
Dyma dair enghraifft o swyddi y mae rhai sydd wedi cwblhau'r rhaglen Dechrau Newydd wedi mynd ymlaen i'w hennill yng Nghanolfan Gyflawni Deloitte yng Nghaerdydd:

Gweinyddwr Cymorth Busnes, Canolfan Ragoriaeth Treth

Mae'r Ganolfan Ragoriaeth Treth yn cynnwys sawl tîm gwahanol, sydd i gyd yn arbenigwyr yn eu meysydd ac yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod ein llinell wasanaeth yn cael cefnogaeth lawn ac yn rhedeg yn esmwyth. Byddwch yn helpu'r Ganolfan Ragoriaeth i gyflwyno ei gwasanaethau cymorth busnes eithriadol i'r cwmni ehangach.

Gweinyddwr, Canolfan Gymorth Ymgysylltu

Eich swydd fydd darparu arferion gweithio effeithlon, dibynadwy a chost-effeithiol i gefnogi ein timau ymgysylltu. Rydym yn meithrin diwylliant o welliant parhaus felly byddwn yn dibynnu arnoch chi i ddatblygu mentrau arfer gorau a fydd o fudd pendant i'ch rhanddeiliaid a'r cwsmer. Byddwch yn cael cyfle i ddod yn arbenigwr pwnc a datblygu eich sgiliau technegol a sgiliau meddal trwy ein cynlluniau hyfforddi a datblygu strwythuredig.

Dadansoddwr Cymorth Ymgysylltu, Gwasanaethau Cymorth Ymgysylltu.

Byddwch yn ymuno â thîm Cyllid a Chymorth Prosiectau'r Gwasanaethau Cymorth Ymgysylltu sy'n darparu gwasanaethau rheolaeth ariannol prosiectau canolog i Linell Gwasanaeth Deloitte benodol. Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm sgiliau penodol i sicrhau effeithlonrwydd prosesau, i weithredu proses o welliant parhaus ac i yrru cysondeb ar draws holl dasgau rheolaeth ariannol y prosiect. Nid yw'r tîm yn dîm sy'n wynebu cleientiaid yn uniongyrchol, byddwch yn cyfrannu at gynorthwyo i gwblhau a darparu cyllid ymgysylltu a fydd yn rhoi mewnwelediad eang i chi o sut mae Deloitte yn rheoli cyllid prosiectau cleientiaid.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

25 Chwefror 2020

Dyddiad gorffen

9 Ebrill 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSEB2P01
L2

Cymhwyster

Level 2 Employability Course New Beginnings
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Angen gwybod

Pam dewis CAVC ar gyfer Busnes

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi dysgu a datblygiad wrth galon pob sefydliad. Mwy o wybodaeth am sut gallwn ni gefnogi eich gyrfa a'ch busnes nawr ac yn y dyfodol.
Employer Partnerships

Partneriaethau Cyflogwyr

Rydyn ni'n ffurfio partneriaeth ac yn gweithio gyda sefydliadau i greu dull arloesol o ddysgu, gan helpu i rymuso'r gweithlu, datrys heriau busnes a chefnogi twf busnes yn y dyfodol.

Prentisiaethau

Nod ein rhaglenni prentisiaeth llwyddiannus yw cefnogi eich busnes drwy ddarparu sgiliau a chymwysterau ymarferol yn y swydd i'ch cyflogeion.

Camau nesaf

Cadw eich lle

Os hoffech gadw eich lle ar y cwrs Cyflwyniad i Arwain a Rheoli, cliciwch isod

Lawrlwytho'r Canllaw Hyfforddiant

Am fwy o wybodaeth am ein holl gyrsiau, lawrlwythwch ein canllaw hyfforddiant proffesiynol

Holi nawr

Am fwy o wybodaeth am ein cyrsiau Arwain a Rheoli a sut gallwn gefnogi eich gyrfa a'ch busnes, cysylltwch â ni heddiw

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE