Ynghylch y cwrs hwn

Mae gwrthdaro yn y gweithle yn anochel. Yn hytrach na chanolbwyntio ar broses cam wrth gam ar gyfer datrys gwrthdaro, mae Everything DiSC® Gwrthdaro Cynhyrchiol yn helpu dysgwyr i atal ymddygiad dinistriol fel bod gwrthdaro’n gallu dod yn fwy cynhyrchiol, gan wella canlyniadau a pherthnasoedd y gweithle yn y pen draw.  

Mae Everything DiSC Gwrthdaro Cynhyrchiol yn helpu dysgwyr i gynyddu hunanymwybyddiaeth yng nghyswllt ymddygiad sy’n gwrthdaro, a gweld sut i ymateb yn effeithiol i heriau anghyfforddus, na ellir eu hosgoi, fel rhan o wrthdaro yn y gweithle. 

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cod y cwrs

Cymhwyster