Prentisiaethau

Nod ein rhaglenni prentisiaeth llwyddiannus yw cefnogi eich busnes drwy ddarparu sgiliau a chymwysterau ymarferol yn y swydd i'ch cyflogeion.

Beth yw Prentisiaeth?

Mae prentisiaethau'n cyfuno sgiliau yn y swydd gyda dysgu y tu allan i'r swydd i roi sgiliau a chymwysterau ymarferol i gyflogeion newydd a phresennol i helpu i ddiwallu anghenion busnes nawr ac yn y dyfodol.

Mae prentisiaid yn rhan o'ch gweithlu ac yn ennill cyflog ac yn gweithio ochr yn ochr â staff presennol i ennill sgiliau diwydiant gwerthfawr a phenodol wedi'u teilwra i'ch busnes chi yn ogystal â chael hyfforddiant allanol gan CAVC sy'n arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Pa ddiwydiant neu lwybr bynnag mae'r brentisiaeth yn ei ddilyn, mae tair elfen graidd:

CYMHWYSTER GALWEDIGAETHOL CENEDLAETHOL (NVQ)

Dyma elfen seiliedig ar gymhwysedd y Brentisiaeth ac mae wedi'i theilwra i gyd-fynd ag anghenion busnes drwy ddewis modiwlau priodol.    

CYMHWYSTER SEILIEDIG AR WYBODAETH (CYMHWYSTER CYSYLLTIEDIG Â GALWEDIGAETH / TYSTYSGRIF DECHNEGOL)

Arholiad ar-lein yw hwn fel rheol yn profi eich gwybodaeth am bwnc penodol.   

SGILIAU HANFODOL CYMRU

Cymhwyster unigol ychwanegol i wella sgiliau trosglwyddadwy ar draws cyfathrebu, defnydd o rifau a TGCh.

Manteision i'ch busnes

Gwell Perfformiad
Mwy o Staff Cymwys
Gwella Cynhyrchiant
Trosiant Staff Is
Syniadau Arloesol
Llai o Gostau Recriwtio
Llai o Fwlch Sgiliau
Gwella Sgiliau Staff Presennol

Rydyn ni'n cefnogi pob maes yn eich busnes


Y sectorau rydyn ni'n gweithio ynddynt

  • Adeiladu

  • Peirianneg

  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  • Gweithgynhyrchu

  • Moduro

  • Creadigol a TGCh

  • Arlwyo a Lletygarwch

  • Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

  • Sector Cyhoeddus

  • Sector Trydydd Parti

Gyda phwy yr ydym yn gweithio

Rydym yn gweithio gyda busnesau ar draws pob sector gan ddarparu rhaglenni a phartneriaethau prentisiaeth pwrpasol gan gynnwys;

BBC

Ein Rhaglen Brentisiaeth ddiweddaraf

Deloitte

Cydweithio rhwng y sector preifat a'r sector addysg
Llenwch eich manylion isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan
Hoffwn gael gwybodaeth yn y dyfodol am gynnyrch a gwasanaethau hyfforddi CAVC