Cwrdd â'r Tîm

Bydd ein harbenigwyr hyfforddi'n cwrdd â chi i ddeall eich busnes, eich amcanion gyda hyfforddiant ac i werthuso eich anghenion. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun hyfforddi sydd wedi'i lunio'n benodol ar gyfer eich busnes, gan eich helpu chi i ddatrys heriau busnes a chefnogi twf yn y dyfodol.

Ein Tîm Datblygu Busnes

Uwch Reolwr ar gyfer Partneriaethau Cyflogwyr

Martin Condy

Yn aelod allweddol o'r tîm Gwasanaethau Masnachol, mae Martin yn gweithio'n agos â sefydliadau er mwyn deall eu materion busnes allweddol a sut gall datrysiadau'r Coleg wneud byd o wahaniaeth i'w sefydliadau.

Partner Dysgu a Datblygu Busnes

MaryAnn Hale

Mae MaryAnn yn arwain y tîm Cwricwlwm Busnes yn CCaF i ddarparu datrysiadau arloesol ar gyfer anghenion datblygu gweithlu corfforaethol, gan ddod o hyd i ganlyniadau llwyddiannus i gleientiaid. Yn ogystal, mae MaryAnn yn arwain y tîm ar ddylunio a darparu rhaglenni a mentrau datblygu masnachol o safon uchel sy'n cyd-fynd ag amcanion busnes cleient.

Arweinydd Rhaglen CIPD

Rebecca Huws

Fel Darlithydd Adnoddau Dynol ac arweinydd y rhaglen CiPD, mae Rebecca Huws yn gyfrifol am ddarparu ac arwain rhaglenni CiPD y coleg. Drwy ddarparu cyrsiau a chymwysterau CiPD o safon uchel, mae Rebecca yn rhoi cymorth i unigolion a busnesau ddatblygu a gwella proffesiwn y bobl.

Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Steve Davis

Fel Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth, mae Steve yn datblygu ac yn darparu datrysiadau dysgu a datblygu ar gyfer unigolion a sefydliadau, drwy weithio gan ymgynghori â sefydliadau i adnabod anghenion dysgu a datblygu a darparu cyrsiau achrededig a heb eu hachredu teilwredig a phwrpasol.

Rheolwr Datblygu Busnes

Leanne Waring

Leanne sy'n arwain ein Tîm Datblygu Busnes, gan ymgynghori'n uniongyrchol â chyflogwyr i ddarparu cyngor ac arweiniad arbenigol ar yr atebion hyfforddi cywir i ddiwallu anghenion dynamig a chynyddol eu diwydiant.

Ymgynghorydd Datblygu Busnes

Chris Duffy

Ymgynghorydd datblygu busnes profiadol yn y Tîm Gwasanaethau Masnachol. Mae Chris yn gweithio'n ymgynghorol gyda sefydliadau o bob maint i adnabod anghenion hyfforddi ac mae'n sicrhau bod y datrysiadau a ddarperir gan y Coleg yn cyflawni effaith bositif. Mae gan Chris wybodaeth eang am y sectorau Lletygarwch a Diwydiannau Creadigol.

Arweinydd Cyfrif Allweddol 

Laura MacKenzie

Mae Laura yn ymgynghorydd gyda'r tîm  Fel Arweinydd Cyfrifon Allweddol, mae Laura yn gweithio ar sail un i un gyda'n cyfrifon allweddol, gan reoli'r broses lawn o gyflwyno holl ofynion hyfforddi'r busnes. 

Ymgynghorydd Datblygu Busnes

Ffion Paschalis

Fel rhan o'r Tîm Datblygu Busnes, mae Ffion yn gweithio'n uniongyrchol gyda chyflogwyr, gan ddarparu cyngor ac arweiniad ar atebion hyfforddi i'w sefydliad. Mae Ffion yn canolbwyntio ar gefnogi sefydliadau yn y diwydiannau Adeiladu a Pheirianneg.

Hyfforddwr Cyflogadwyedd

Lisa Young

Fel hyfforddwr cyflogadwyedd, mae Lisa yn hwyluso ac uwchsgilio ymgeiswyr ar sgiliau gwaith allweddol, yn cynnwys; cyfathrebu, gwaith tîm a llywio problemau'r gweithle yn effeithiol. Mae Lisa yn gwerthuso anghenion cyflogwyr er mwyn creu cyrsiau unigryw, diddorol a gwerthfawr i ystod o sefydliadau yng Nghymru. Mae'r cyrsiau achrededig a heb eu hachredu yn unol â beth sydd orau gan gyflogwyr.

Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Marianne Hurford

Fel Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth, mae Marianne yn datblygu a darparu datrysiadau i unigolion a sefydliadau, drwy weithio mewn ymgynghoriad ag unigolion a sefydliadau i adnabod anghenion dysgu, datblygu a darparu cyrsiau achrededig a heb eu hachredu unigryw ac wedi eu teilwra.

Cydlynydd Cwricwlwm Busnes

Adele Davies

Ymunodd Adele Davies â thîm Busnes CAVC yn ddiweddar fel Cydlynydd cwricwlwm Busnes. Mae Adele yn sicrhau bod rhaglenni Busnes unigryw ac achrededig CAVC wedi eu cynllunio a'u hamserlennu'n effeithiol a bod ansawdd y ddarpariaeth a'r asesu yn cael ei fonitro a'i fod yn cydymffurfio.

Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Samantha Davies

Fel Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth, mae Sam yn datblygu a darparu datrysiadau dysgu a datblygu i unigolion a sefydliadau, drwy weithio mewn ymgynghoriad â sefydliadau i adnabod anghenion dysgu, datblygu a darparu cyrsiau achrededig a heb eu hachredu unigryw ac wedi eu teilwra.