Cwrdd â'r Tîm

Bydd ein harbenigwyr hyfforddi'n cwrdd â chi i ddeall eich busnes, eich amcanion gyda hyfforddiant ac i werthuso eich anghenion. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun hyfforddi sydd wedi'i lunio'n benodol ar gyfer eich busnes, gan eich helpu chi i ddatrys heriau busnes a chefnogi twf yn y dyfodol.

Ein Tîm Datblygu Busnes

Cyfarwyddwr Busnes CCAF

Martin Condy

Yn aelod allweddol o'r tîm Gwasanaethau Masnachol, mae Martin yn gweithio'n agos â sefydliadau er mwyn deall eu materion busnes allweddol a sut gall datrysiadau'r Coleg wneud byd o wahaniaeth i'w sefydliadau.

Rheolwr Atebion Dysgu a Datblygu

MaryAnn Hale

Mae MaryAnn yn arwain y tîm Cwricwlwm Busnes yn CCAF i ddarparu datrysiadau arloesol ar gyfer anghenion datblygu gweithlu corfforaethol, gan ddod o hyd i ganlyniadau llwyddiannus i gleientiaid. Yn ogystal, mae MaryAnn yn arwain y tîm ar ddylunio a darparu rhaglenni a mentrau datblygu masnachol o safon uchel sy'n cyd-fynd ag amcanion busnes cleient.

Rheolwr Datblygu Busnes

Leanne Waring

Leanne sy'n arwain ein Tîm Datblygu Busnes, gan ymgynghori'n uniongyrchol â chyflogwyr i ddarparu cyngor ac arweiniad arbenigol ar yr atebion hyfforddi cywir i ddiwallu anghenion dynamig a chynyddol eu diwydiant.

Ymgynghorydd Datblygu Busnes

Chris Duffy

Ymgynghorydd datblygu busnes profiadol yn y Tîm Gwasanaethau Masnachol. Mae Chris yn gweithio'n ymgynghorol gyda sefydliadau o bob maint i adnabod anghenion hyfforddi ac mae'n sicrhau bod y datrysiadau a ddarperir gan y Coleg yn cyflawni effaith bositif. Mae gan Chris wybodaeth eang am y sectorau Lletygarwch a Diwydiannau Creadigol.

Ymgynghorydd Datblygu Busnes

Nick Aiston

Fel rhan o'r Tîm Datblygu Busnes, mae Nick yn gweithio'n uniongyrchol gyda chyflogwyr, gan roi cyngor ac arweiniad ar atebion hyfforddi ar gyfer eu sefydliad. Mae Nick yn canolbwyntio ar gefnogi sefydliadau o fewn y sectorau Adeiladu, Peirianneg, Awyrofod a Modurol.

Ymgynghorydd Datblygu Busnes

Caroline Smart

Fel rhan o'r Tîm Datblygu Busnes, mae Caroline yn gweithio'n uniongyrchol gyda chyflogwyr, gan roi cyngor ac arweiniad ar atebion hyfforddi ar gyfer eu sefydliad. Mae Caroline yn canolbwyntio ar gefnogi BBaChau a sefydliadau o fewn y sectorau gwasanaethau Ariannol a Gofal.

Ein Tîm Dysgu a Datblygu

Rheolwr Atebion Dysgu a Datblygu

MaryAnn Hale

Mae MaryAnn yn arwain y tîm Cwricwlwm Busnes yn CCAF i ddarparu datrysiadau arloesol ar gyfer anghenion datblygu gweithlu corfforaethol, gan ddod o hyd i ganlyniadau llwyddiannus i gleientiaid. Yn ogystal, mae MaryAnn yn arwain y tîm ar ddylunio a darparu rhaglenni a mentrau datblygu masnachol o safon uchel sy'n cyd-fynd ag amcanion busnes cleient.

Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Steve Davis

Fel Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth, mae Steve yn datblygu ac yn darparu datrysiadau dysgu a datblygu ar gyfer unigolion a sefydliadau, drwy weithio gan ymgynghori â sefydliadau i adnabod anghenion dysgu a datblygu a darparu cyrsiau achrededig a heb eu hachredu teilwredig a phwrpasol.

Cydlynydd Cwricwlwm Busnes

Rachel King

Fel Cydlynydd y Cwricwlwm Busnes, Rachel sy’n rheoli’r gwaith o drefnu a chyflwyno’r holl gyrsiau achrededig a heb eu hachredu, rhaglenni pwrpasol ac Academïau Sgiliau y mae Tîm Dysgu a Datblygu Busnes CCAF yn eu cynnig.

Swyddog Masnachol

Marilyn Holmes

Marilyn sy’n delio â’r Cydlynu a Gweinyddu ar gyfer Tîm Busnes CCAF. Mae hi’n sicrhau bod gan y Tiwtoriaid a’r Tîm Gwerthu bopeth yn ei le i gyflwyno’r ystod eang o gyrsiau a gynigir.

Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Marianne Hurford

Fel Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth, mae Marianne yn datblygu a darparu datrysiadau i unigolion a sefydliadau, drwy weithio mewn ymgynghoriad ag unigolion a sefydliadau i adnabod anghenion dysgu, datblygu a darparu cyrsiau achrededig a heb eu hachredu unigryw ac wedi eu teilwra.

Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Helena Cannon

Yn rhinwedd ei swydd fel Hyfforddwr Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth, mae Helena yn gyfrifol am ddylunio a darparu datrysiadau dysgu a datblygiadau pwrpasol i ddiwallu anghenion sefydliadol, ochr yn ochr â chyflwyno rhaglenni ILM achrededig. Mae Helena yn fedrus wrth hwyluso dysgu difyr a rhyngweithiol ar-lein ac yn yr ystafell ddosbarth. Canolbwyntia ar ddarparu amgylchedd dysgu sy'n galluogi'r dysgwr i brofi cymhelliant, i deimlo’n gynwysedig ac yn ddiogel, gan annog profiad dysgu cadarnhaol a datblygiadol.

Arweinydd Sefydliad Siartredig Datblygiad Personél (CIPD)

Steven Green MCIPD

Mae Steven yn Ddarlithydd Adnoddau Dynol cymwysedig MCIPD, ac yn Arweinydd CIPD o fewn CCAF. Mae’n cyflwyno cyrsiau CIPD ar lefel 5 a lefel 7, ac yn rheoli gweithrediadau ar bob lefel o’r rhaglen i sicrhau bod dysgwyr yn derbyn addysg o ansawdd uchel, ac y gallant ei chymhwyso’n effeithiol o fewn eu sefydliadau.

Darlithydd Sefydliad Siartredig Datblygiad Personél (CIPD).

Elinor Bray (Assoc CIPD)

Mae gan Elinor radd mewn economeg, ac wedi cymhwyso i Lefel 7 mewn AD Proffesiynol. Gall ddarparu cymwysterau CIPD Lefel 3 a Lefel 5. Mae gan Elinor bymtheg mlynedd o brofiad yn y diwydiant, yn byw ac yn gweithio mewn amgylchedd rhyngwladol i Airbus a leolir yng Nghasnewydd, Munich, Paris a Toulouse. Cyn ymuno â CCF bu Elinor yn gweithio ym Mhrifysgol Arweinyddiaeth Airbus yn Toulouse fel Arbenigwr Datblygu Arweinyddiaeth: yn dylunio, datblygu a chyflwyno ystod eang o raglenni a seminarau mewnol.

Darlithydd CIPD ac IQ Arweiniol

Judy Hughes Assoc CIPD, FCMI, FIC

Mae Judy yn Ddarlithydd Adnoddau Dynol a Rheolaeth ac Arwain cwbl gymwys, ac yn Asesydd Ansawdd Mewnol Arweiniol CIPD o fewn CCAF. Mae Judy yn darparu Cyrsiau CIPD ac yn rheoli proses IQA CIPD gan sicrhau ein bod yn rhagori ar alinio ein Gwasanaethau a Systemau Ansawdd â gofynion CCAF a CIPD. Mae Judy yn cael ei hysgogi gan gyflawni rhagoriaeth yn ei rôl addysgu a’i rôl IQA, ac mae wir yn mwynhau’r cydbwysedd o addysgu wyneb yn wyneb â’r ffocws manwl sy’n ofynnol gan ei rôl Monitro Ansawdd.

Hyfforddwr Dysgu a Datblygu

Jay Dupre

Fel Hyfforddwr Dysgu a Datblygu, mae Jay yn datblygu ac yn cyflwyno ystod o gyrsiau pwrpasol i ddiwallu anghenion sefydliadau amrywiol. Mae'r cyrsiau hyn yn gymysgedd o gyrsiau achrededig a heb eu hachredu, yn unol â'r galw.

Hyfforddwr Dysgu a Datblygu

Laura MacLeod

Fel Hyfforddwr Dysgu a Datblygu, mae Laura yn datblygu ac yn cyflwyno ystod o gyrsiau pwrpasol i ddiwallu anghenion sefydliadau amrywiol. Mae'r cyrsiau hyn yn gymysgedd o gyrsiau achrededig a heb eu hachredu, yn unol â'r galw.

Hyfforddwr Dysgu a Datblygu (Lluosog)

William Grenter

Fel Hyfforddwr Dysgu a Datblygu, mae William yn datblygu ac yn cyflwyno ystod o gyrsiau AON pwrpasol i ddiwallu anghenion sefydliadau amrywiol. Mae'r cyrsiau hyn yn gymysgedd o gyrsiau achrededig a heb eu hachredu, yn unol â'r galw.