Prosiectau a ariennir gan CAVC

Uwchsgilio@Waith

Mae Uwchsgilio@Waith yn ymgyrch wedi'i hariannu gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru fydd yn parhau dan 31 Ionawr, 2023. Mae'n rhan o ymgyrch ledled Cymru, sydd wedi'i dylunio i wella sgiliau a chynyddu cynhyrchiant yn y gweithle, a darparu cyfleoedd i gyflogwyr ennill cymwysterau achrededig ar gyfer eu gweithluoedd.

Mae CAVC yn un o gyd-fuddiolwyr cynllun Uwchsgilio@Waith Dwyrain Cymru ac yn cydweithio mewn partneriaeth â cholegau ledled y rhanbarth i gynnig hyd at 100% o gyllid ar gyfer cwmnïau cymwys ar draws ystod eang o bynciau, gan gynnwys:

 • Arwain a Rheoli
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Gweinyddiaeth Busnes a Gwasanaeth Cwsmer
 • Gwasanaethau Cefnogi Cyfleusterau
 • Lletygarwch ac Arlwyo
 • Adeiladu

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi defnyddio Uwchsgilio@Waith i ddarparu datrysiadau o ansawdd uchel, a arweinir gan ddiwydiant, i gyflogwyr ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae'r cyllid yn rhan o bortffolio o 'gynnyrch', sy'n cynnwys Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru, Prentisiaethau, datrysiadau masnachol a llwybrau ariannu eraill.

Ni ellir canmol digon ar lwyddiant Uwchsgilio@Waith (dros 1,200 o unigolion wedi cael eu heffeithio'n gadarnhaol gan hyfforddiant a ariannwyd drwy'r ymgyrch hyd heddiw), yn enwedig o fewn y farchnad BBaCh, sy'n cyfrif am 47% o'r cyflogwyr sydd wedi elwa ohono.

Yn ogystal, rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol, undebau masnach, a byrddau hyfforddi penodol i sector eraill, i gefnogi costau hyfforddi ag ariannu cyfatebol.

Cyfrifon Dysgu Personol (PLA)

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn darparu hawl i ddysgu’n hyblyg wedi’i hariannu’n llawn (ar gael hyd at 31 Gorffennaf, 2023) sy’n cefnogi unigolion cyflogedig sy’n ennill dan £29,534 y flwyddyn, neu’r rheini sydd mewn risg o golli eu swyddi, i ennill y sgiliau cywir a newid cyfeiriad mewn gyrfa neu fynd ymlaen yn y byd gwaith. Mae’r cyrsiau wedi’u dylunio’n arbennig i fynd i’r afael â hyfforddiant galwedigaethol mewn sectorau lle mae prinder sgiliau, gan sicrhau bod anghenion yfory’r economi yn cael eu bodloni.

Ymhlith y sectorau â blaenoriaeth mae: 

 • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
 • Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
 • Adeiladu
 • Creadigol 
 • Technoleg Ddigidol a Galluogi
 • Addysg, Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Sgiliau Gwyrdd er mwyn Trosglwyddo i Sero Net
 • Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth
 • Gwasanaethau Ariannol, Cyfreithiol a Phroffesiynol
 • Y Sector Cyfan (yn cynnwys NEBOSH/PRINCE2, Retrofit ac IEMA)

Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.cavc.ac.uk/en/pla


Multiply

Mae’r rhaglen Multiply, a ariennir gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, yn cynnig cyrsiau rhifedd a ariennir yn llwyr er mwyn helpu oedolion i wella’u sgiliau rhifedd, magu hyder ac ennill cymwysterau. Caiff y rhaglen ei hanelu at oedolion 19 oed neu hŷn sy’n byw neu’n gweithio ym Mro Morgannwg.

Rydym yn gweithio gyda nifer o bartneriaid i gyflwyno cyrsiau yn y gymuned ar gyfer unigolion, teuluoedd a chyflogwyr er mwyn diwallu anghenion penodol.
Bydd y cyrsiau’n amrywio o gyrsiau i ddechreuwyr i gyrsiau uwch fel TGAU Mathemateg, Cymwysterau Sgiliau Hanfodol, neu gymwysterau cyfwerth, felly bydd modd ichi ddysgu wrth eich pwysau.

Am ragor o wybodaeth: https://cavcforbusiness.co.uk/cy/multiply

Enghreifftiau o ddatrysiadau a ariannwyd a ddefnyddiwyd gan sefydliadau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg:

 • Hodge Bank: Mae CAVC wedi bod yn gweithio'n ymgynghorol gyda Hodge Bank yn ystod yr 18 mis diwethaf. Rydym wedi adnabod anghenion hyfforddi, ac wedi darparu ystod o raglenni wyneb yn wyneb a rhithiol, gyfochr â gweminarau rhyngweithiol, yn cynnwys hyfforddiant Iechyd Meddwl unigryw: "Dangos gwytnwch yn ystod Cyfnodau heriol" a "Gwytnwch i staff ar y rheng flaen". Nawr, rydym yn cynllunio darpariaeth Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Cymru pellach ar gyfer mis Ionawr 2021.
 • Tai Hafod: Mae CAVC wedi gweithio mewn partneriaeth agos â Hafod dros y tair blynedd diwethaf, i ddarparu ystod o raglenni Arwain a Rheoli unigryw, sy'n cynnwys gwerthoedd Hafod. Roedd y cyrsiau'n targedu cyflogwyr presennol ac uchelgeisiol ar lefelau gwahanol i gefnogi datblygiad proffesiynol, ac ar hyn o bryd, rydym yn cynllunio gwaith ar gyfer y dyfodol gyda thîm Gweithredol Hafod, fydd yn cychwyn yn ystod Gwanwyn 2021.
 • Aston Martin Lagonda Ltd: Ym mis Gorffennaf 2018, cychwynnodd y Coleg archwiliad sgiliau manwl a dadansoddiad anghenion hyfforddi i gefnogi gweithrediadau Aston Martin. Mae'r ymarfer wedi helpu i lywio cwricwla llawn-amser a gofynion prentisiaethau, sydd bellach ar gael i ddysgwyr.
 • BBC Cymru: Mae CAVC wedi cydweithio gyda BBC Cymru i gynnig Rhaglen Brentisiaeth Newyddiaduriaeth Ddigidol newydd. Cefnogwyd datblygiad cwricwla a staff drwy'r Rhaglen Blaenoriaeth Sgiliau. 
 • Cynnal a Chadw British Airways Caerdydd (BAMC): Mae CAVC yn darparu Rhaglen Brentisiaeth Uwch ar gyfer BAMC. Mae'r cydweithrediad wedi arwain at gynnyrch arloesol tu hwnt, sy'n darparu'r cyfleoedd hyfforddi gorau bosib ac yn datblygu'r genhedlaeth nesaf o ddoniau ar gyfer y diwydiant awyrofod. Cryfhawyd y berthynas gan Raglen Blaenoriaeth Sgiliau, sydd wedi cefnogi darpariaeth hyfforddiant unigryw mewn atgyweirio haenau, cyfansoddion, Part66 a gwaith atgyweirio strwythurol. 

Am ragor o wybodaeth ar sut allwch chi a'ch busnes elwa o gyllid - cysylltwch â ni.

Mewn partneriaeth â  

Richard Gordon
Rheolwr Ceisiadau a Phrosiectau a Gyllidir
02920 250 250

Dilynwch Ni

LinkedIn    twitter icon