CIPD Diploma Cysylltiol mewn Rheoli Pobl

L5 Lefel 5
Rhan Amser
17 Medi 2024 — 6 Mawrth 2026
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol ar lefel cynghorydd neu swyddog neu ar gyfer y rhai sy’n mwynhau datblygu a rheoli pobl. 

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich gwybodaeth ynglŷn ag Adnoddau Dynol drwy gyfuniad o unedau craidd a meysydd arbenigol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Yn cynnwys 7 uned graidd sy’n cyd-fynd â’r wybodaeth graidd a safonau ymddygiad Map Proffesiwn y CIPD ar Lefel Gyswllt:

Perfformiad a diwylliant sefydliadol yn ymarferol
Rheoli Talent a chynllunio'r gweithlu
Ymddygiad proffesiynol a gwerthfawrogi pobl
Gwobrau am berfformiad a chyfraniad
Ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth
Rheoli perthynas cyflogaeth 
Cyfraith cyflogaeth arbenigol

Yn arwain at Aelodaeth Gyswllt y CIPD: 42 Credyd.

Addysgu ac asesu

Bydd y cwrs yn cael ei ddarparu drwy ddysgu wyneb yn wyneb, yn y dosbarth, bob wythnos. 

I ennill y cymhwyster hwn, rhaid cyflwyno aseiniadau ar gyfer pob uned.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £2,365.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £35.00

Gofynion mynediad

Rhaid ichi: • fod yn gweithio yn y maes AD neu mewn rôl sy’n gysylltiedig ag AD neu rhaid ichi feddu ar brofiad o weithio mewn rôl sy’n gysylltiedig ag AD • gallu cyflwyno tystiolaeth o gymwysterau perthnasol e.e. cymwysterau TGAU, CIPD Lefel 3 neu dystysgrifau Gradd. Ar ôl ymgeisio, byddwch yn cael Holiadur Datganiad Personol i’w lenwi a byddwch yn ei drafod yn nes ymlaen mewn cyfweliad rhithwir gyda Thiwtor y Cwrs, a fydd yn asesu pa mor addas ydych ar gyfer y cymhwyster CIPD hwn trwy ddefnyddio’r canllawiau CIPD. Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cael cynnig i gofrestru. Ar ôl ichi gofrestru, bydd CAVC yn anfon dolen atoch i drefnu eich aelodaeth CIPD (os nad oes gennych un yn barod) – mae hyn yn hanfodol ar gyfer cwblhau unrhyw gymhwyster CIPD. Sylwer: ni fydd costau’r cwrs yn talu am unrhyw Aelodaeth CIPD, gan mai aelodaeth bersonol fydd hi.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

17 Medi 2024

Dyddiad gorffen

6 Mawrth 2026

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

CSCIPD5PM
L5

Cymhwyster

CIPD Level 5 Associate Diploma in People Management

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Byddwn yn bendant yn annog rhywun i wneud cais am y cwrs hwn. Rwy’n credu bod gan Goleg Caerdydd a’r Fro enw da iawn. Mae’n sicr yn gwybod yn union beth mae’n ei wneud o ran arddulliau addysgu. Mae’n hynod hyblyg. Bydd yn sicr o fudd mawr i chi ddod yma, gan bod yna gymaint y gallwch chi ei ddysgu. Mae yna gymaint o fodiwlau amrywiol ar y cwrs hwn, ac rwyf wedi elwa o bob un ohonynt.

Rachael Donovan
CIPD lefel 5 mewn Rheoli Pobl

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Unwaith eich bod wedi gorffen, gallech symud ymlaen at gwrs CIPD Lefel 7 mewn Rheoli Pobl yn Strategol, cyn belled â’ch bod yn bodloni’r gofynion mynediad.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE