CIPD Tystysgrif mewn Ymarfer Pobl

L3 Lefel 3
Rhan Amser
16 Medi 2024 — 30 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n cychwyn ar yrfa mewn gweithio gyda phobl, neu ar gyfer y rhai sydd eisoes mewn rôl gefnogi ac sy’n ceisio dringo’r ysgol.

Bydd y cwrs yn cymryd rhwng 8-12 mis i’w gwblhau, a bydd yn cael ei ddarparu drwy ddull dysgu cyfunol (cymysgedd o sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb).

Yn arwain at aelodaeth Sylfaen gyda CIPD: 24 Credyd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Yn cynnwys 4 uned sy’n cyd-fynd â gwybodaeth graidd a safonau ymddygiad y Map Proffesiwn CIPD ar Lefel Sylfaen.

 • Diwylliant busnes a newid yn ei gyd-destun
 • Egwyddorion dadansoddeg
 • Ymddygiad Craidd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol
 • Hanfodion pobl broffesiyno

Addysgu ac asesu

Cyflwynir y cwrs drwy ddull Dysgu Cyfunol; sef cymysgedd o sesiynau dysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein. 

Er mwyn pasio pob uned, bydd angen cyflwyno aseiniadau ar gyfer yr unedau a fydd yn cael eu cymedroli gan CIPD. 

Unwaith eich bod wedi llwyddo ym mhob uned, byddwch yn derbyn Tystysgrif ddigidol ac ar bapur.

Gofynion mynediad

Rhaid ichi:

• yn ddelfrydol yn gweithio mewn rôl sy'n ymwneud ag AD ar hyn o bryd neu fod â phrofiad o weithio mewn rôl sy'n ymwneud ag Adnoddau Dynol:

• gallu darparu ardystiad o gymwysterau perthnasol e.e. TGAU neu Radd

Ar ôl gwneud cais, anfonir Holiadur Datganiad Personol atoch i'w gwblhau a'i drafod yn ddiweddarach mewn cyfweliad Rhithwir gyda Thiwtor y Cwrs a fydd yn asesu eich addasrwydd ar gyfer y lefel hon o gymhwyster CIPD yn erbyn canllawiau CIPD. Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cael cynnig i gofrestru. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd CAVC yn anfon dolen atoch i sefydlu eich Aelodaeth CIPD (os nad oes gennych un eisoes) sy'n hanfodol i gwblhau unrhyw gymhwyster CIPD. Sylwch nad yw cost y cwrs yn cynnwys Aelodaeth CIPD gan ei fod yn aelodaeth bersonol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

16 Medi 2024

Dyddiad gorffen

30 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

CSCIPD3PP
L3

Cymhwyster

CIPD Level 3 Foundation Certificate in People Practice

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Byddwn yn bendant yn annog rhywun i wneud cais am y cwrs hwn. Rwy’n credu bod gan Goleg Caerdydd a’r Fro enw da iawn. Mae’n sicr yn gwybod yn union beth mae’n ei wneud o ran arddulliau addysgu. Mae’n hynod hyblyg. Bydd yn sicr o fudd mawr i chi ddod yma, gan bod yna gymaint y gallwch chi ei ddysgu. Mae yna gymaint o fodiwlau amrywiol ar y cwrs hwn, ac rwyf wedi elwa o bob un ohonynt.

Rachael Donovan
CIPD lefel 5 mewn Rheoli Pobl

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Unwaith eich bod wedi gorffen, gallech symud ymlaen at gwrs CIPD Lefel 5 gyda CAVC, un ai mewn Rheoli Pobl neu Ddysgu a Datblygu Sefydliadol!

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE