Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw statws Coleg Aur CyberFirst i gydnabod ei addysgu o’r safon uchaf

12 Maw 2024

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cadw ei Ddyfarniad Coleg Aur CyberFirst am ei rôl arweiniol mewn addysgu seibrddiogelwch.

Mae rhaglen Ysgolion a Cholegau CyberFirst yn cael ei gweithredu gan y Ganolfan Seibrddiogelwch Genedlaethol, sy’n rhan o sefydliad diogelwch a chudd-wybodaeth y llywodraeth GCHQ. Mae’r rhaglen yn cydnabod ysgolion a cholegau a all ddangos ymrwymiad i ysbrydoli’r genhedlaeth ddiweddaraf o arbenigwyr seibrddiogelwch a phontio’r bwlch sgiliau.

Mae ysgolion a cholegau CyberFirst yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i ennyn diddordeb myfyrwyr, fel clybiau codio a gweithgareddau cyfoethogi. Mae CCAF wedi cydnabod pwysigrwydd cyrsiau seibrddiogelwch ar draws pob diwydiant ers tro, gyda’r cyn-fyfyriwr Seibrddiogelwch Kyle Woodward yn cynrychioli’r DU mewn Rowndiau Terfynol WorldSkills diweddar a rhoddodd Emma Morgan, dysgwr Cyfrifiadura a Seibrddiogelwch Lefel 3, dystiolaeth i Bwyllgor Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin am yr angen i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd rhwng y rhywiau mewn pynciau STEM.

Nid yw ymrwymiad y Coleg i seibrddiogelwch yn dod i ben yn ei ystafelloedd dosbarth. Mae CCAF yn ymgysylltu'n weithredol ag ysgolion a phartneriaid strategol drwy ystod eang o weithgareddau allgyrsiol. Drwy weithdai, cystadlaethau a chydweithredu, nod y Coleg yw ehangu gorwelion darpar selogion seibr, gan gryfhau ei gysylltiadau â’r gymuned leol a chadarnhau ei safle fel coleg blaenllaw ym maes addysg seibrddiogelwch.

Dywedodd Pennaeth Coleg Caerdydd a’r Fro, Sharon James-Evans; “Rydyn ni wrth ein bodd bod Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cadw Dyfarniad Coleg Aur CyberFirst. Mae hyn nid yn unig yn dyst i waith caled a phenderfyniad ein Hadran Gyfrifiadura ond mae’n adlewyrchu gweledigaeth y Coleg cyfan o bwysigrwydd seibrddiogelwch fel diwydiant cyffrous a hanfodol i ddysgwyr anelu at weithio ynddo.

“Yn ogystal, rydyn ni’n credu bod statws Dyfarniad Coleg Aur y Coleg yn adlewyrchu ein hymrwymiad i barhau i ddatblygu perthnasoedd gwaith cadarn gyda’n partneriaid ni ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a bydd yn rhoi’r llwyfan a’r dyhead i ni barhau i dyfu a chynnig cwricwlwm Seibrddiogelwch arloesol yn CCAF.”