CIPD Diploma Uwch mewn Rheoli Adnoddau Dynol

L7 Lefel 7
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer unigolion proffesiynol sy’n dymuno datblygu eu heffeithiolrwydd personol a chraffter busnes. Bydd dysgwyr yn deall sut i ddylunio a rheoli eu strategaeth eu hunain, atgyfnerthu eu sgiliau rheoli pobl – a dysgu’r ffordd orau i arwain.

Mae’r lefel uwch yn adeiladu ar y cymwysterau lefel Gyswllt.

120 credyd. Rhedeg dros gyfnod o 18 mis blwyddyn academaidd 2022/23/24, drwy gyswllt wyneb yn wyneb unwaith yr wythnos

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, bydd unigolion yn derbyn aelodaeth Gyswllt o CIPD, byddant hefyd yn gymwys i wneud cais am Aelodaeth Siartredig yn seiliedig ar feini prawf penodol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r cwrs yn rhoi mwy o ehangder a dyfnder gwybodaeth i ddysgwyr tra’n datblygu cymhwysiad sgiliau mewn cyd-destun strategol.  Mae’n cynnwys 8 Ymddygiad sydd yn cyd-fynd â’r Map Proffesiwn.  

Yn cynnwys 8 uned graidd sy’n cyd-fynd â’r wybodaeth graidd a safonau ymddygiad y Map Proffesiwn CIPD ar Lefel Gysylltiol.

 • Gwaith a bywyd gwaith mewn amgylchedd busnes sy’n newid.
 • Strategaethau rheoli a datblygu pobl ar gyfer perfformiad.
 • Effeithiolrwydd personol, moeseg a chraffter busnes
 • Ymchwil busnes mewn ymarfer pobl
 • Cysylltiadau gweithwyr strategol
 • Sicrhau adnoddau a rheoli talent i gynnal llwyddiant
 • Rheoli gwobrau strategol
 • Cyfraith cyflogaeth uwch yn ymarferol

Addysgu ac asesu

Bydd y cwrs yn cael ei ddarparu drwy ddysgu wyneb yn wyneb, yn y dosbarth, bob wythnos.

I ennill y cymhwyster hwn, rhaid cyflwyno aseiniadau ar gyfer pob uned.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £35.00

Ffi Cwrs: £5,500.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

CSCIPD7PM
L7

Cymhwyster

CIPD Level 7

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Byddwn yn bendant yn annog rhywun i wneud cais am y cwrs hwn. Rwy’n credu bod gan Goleg Caerdydd a’r Fro enw da iawn. Mae’n sicr yn gwybod yn union beth mae’n ei wneud o ran arddulliau addysgu. Mae’n hynod hyblyg. Bydd yn sicr o fudd mawr i chi ddod yma, gan bod yna gymaint y gallwch chi ei ddysgu. Mae yna gymaint o fodiwlau amrywiol ar y cwrs hwn, ac rwyf wedi elwa o bob un ohonynt.

Rachael Donovan
CIPD lefel 5 mewn Rheoli Pobl

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE