Cyrsiau Undydd

Mae Rhaglen Cyrsiau Undydd CAVC ar gyfer busnes yn cynnig diwrnod i ymgolli mewn pwnc sy’n bwysig i bob busnes. Caiff y cyrsiau hyn eu cynnal gan hyfforddwyr sy’n arbenigwyr yn eu maes. Byddant yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol am y pwnc, yn ogystal â strategaethau ac awgrymiadau ymarferol y gallwch eu defnyddio yn eich gwaith.

Cynhelir y cyrsiau yn ein canolfan hyfforddi yng nghanol Caerdydd. Y ffi fydd £150.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth – 9 Ionawr 2024

Yn y byd sydd ohoni, rydym yn byw mewn cymdeithas amlethnig ac amrywiol lle mae pobl o bob cefndir ac oedran yn rhan o’n gweithlu. Bwriad y cwrs hwn yw eich gwneud yn fwy ymwybodol o’r pwnc a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi yn unol â’r ddeddfwriaeth gyfredol.

Byddwn yn ymdrin â’r canlynol:

 • Deddf Cydraddoldeb 2010
 • Y goblygiadau yn y gweithle
 • Trafodaethau ymarferol a diogel ynglŷn â rhai nodweddion gwarchodedig allweddol.

Newid ac Arloesi yn y Gweithle – 18 Ebrill 2024

Rydym yn byw mewn byd sy’n newid. Mae pethau’n newid o’n cwmpas ym mhob man ac mae hyn yn digwydd ym mhob gweithle. Mae arloesi yn ysgogi newid, felly rhaid inni allu rheoli a derbyn newid yn ein bywydau gwaith. Bwriad y cwrs hwn yw eich gwneud yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd newid ac arloesi, a sonnir am ddulliau y gallwch eu defnyddio i reoli newid yn y gweithle.

Byddwn yn ymdrin â’r canlynol:

 • Pwysigrwydd newid ac arloesi yn y byd sydd ohoni
 • Sut ac o ble y daw newid
 • Yr effaith a gaiff newid ar bobl a sut i’w adnabod a’i reoli
 • Awgrymiadau a thechnegau ar gyfer rheoli newid

Arwain ar gyfer Rhagoriaeth – 7 Rhagfyr 2023 ac 8 Mai 2024

Mae arweinyddiaeth yn elfen allweddol yn y byd sydd ohoni. Heb arweinyddiaeth, sut y gallwn wybod i ble rydym yn mynd a sut i gyrraedd y fan honno. Bwriad y cwrs hwn yw edrych ar arweinyddiaeth, sgiliau arwain, a’r priodoleddau a’r nodweddion sy’n perthyn i arweinwyr da yn unol â’r syniadau cyfredol.

Byddwn yn ymdrin â’r canlynol:

 • Arwain a Rheoli a’r gwahaniaethau rhyngddynt
 • Sgiliau a phriodoleddau allweddol sy’n perthyn i arweinwyr da
 • Arweinyddiaeth a Gweledigaeth
 • Cyfathrebu a phennu ffocws a chyfeiriad clir
 • Cymell, Dirprwyo, Grymuso a Meithrin Ymddiriedaeth

Cyllid i Reolwyr Anariannol – 16 Ebrill 2024

Bydd yr hyfforddiant yn cyflwyno trosolwg o Adrodd Ariannol, yn cynnwys ymwybyddiaeth o’i elfennau a’i fframwaith. Byddwn yn archwilio datganiadau ariannol gyda’n gilydd a cheir cyflwyniad byr i’r cysyniad sy’n sail i gofnodi dwbl. Bydd hyn yn pennu’r cyd-destun ar gyfer gweddill y sesiwn.


Byddwn yn tynnu sylw at dermau cyfrifyddu pan fo angen, yn cynnwys egluro beth yw gwariant Cyfalaf a Refeniw. Yna, bydd hyn yn cael ei gysylltu â chyfrifeg gyfrifoldeb a’r modd yr hwylusir hyn gan y broses gyllidebu a dadansoddi amrywiant. Yn y rhan hon, byddwn yn archwilio mathau o gostau ac ymddygiad costau, sy’n sail i’r broses gyllidebu.


Yn olaf, bydd cyflwyniad byr i ddehongli datganiadau ariannol yn gosod y sylfaen ar gyfer sut y gallwn ddwyn cymariaethau ariannol dros amser, ac yn erbyn safonau, yn cynnwys y cysylltiad rhwng hyn â chyfrifyddu cyfrifol.

Ymarfer Myfyriol – 31 Ionawr 2024

Ymarfer myfyriol yw’r gallu i fyfyrio ar y pethau rydych wedi’u gwneud er mwyn cymryd rhan mewn proses ddysgu barhaus. – (Donald Schon)

Mae ymarfer myfyriol yn rhywbeth personol iawn a bydd gwahanol bobl yn ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd. Mae hi’n bwysig cofio nad oes yna ‘ffordd anghywir’ o fyfyrio. Ond gall fod yn arf buddiol wrth fyfyrio ar sefyllfa, wrth ymgeisio am swyddi, fel rhan o gymhwyster proffesiynol neu fel ffordd o feddwl am eich rôl.

Bwriad y sesiwn hon yw eich helpu i ddeall:

 • Beth yw ymarfer myfyriol a sut i gymryd rhan ynddo
 • Y manteision sy’n perthyn i ymarfer myfyriol
 • Y modelau y profir y gallant eich cynorthwyo i ddysgu a datblygu
 • Sut y gallwch ymgorffori hyn yn eich bywyd gwaith o ddydd i ddydd.

Hyfforddi a Mentora – 12 Mawrth 2024

Gall hyfforddi a mentora fod yn ffyrdd effeithiol o ddatblygu gweithwyr. Mae poblogrwydd y ddau ddull wedi cynyddu, ac mae nifer o gyflogwyr yn eu defnyddio i wella sgiliau, gwybodaeth a pherfformiad eu pobl mewn perthynas â sgiliau a nodau penodol (CIPD, 2021).

Bwriad y cwrs hwn yw eich helpu i ddeall hyfforddi a mentora o fewn eich sefydliad, beth yw’r gwahaniaethau rhwng y ddau, a pha fanteision a ddaw i ran eich dysgu a’ch datblygiad trwy ddefnyddio’r dulliau hyn. Hefyd, cewch ddysgu sut i ddefnyddio model hyfforddi/mentora ynghyd â dulliau a thechnegau a all helpu eich datblygiad chi a datblygiad pobl eraill o’ch cwmpas.

Cyflwyniad i Reoli Perfformiad – 7 Mai 2024

“Pobl yw’r rhai gorau am greu gwerth sefydliadol, felly mae rheoli eu perfformiad mewn modd effeithiol yn hanfodol i lwyddiant.” CIPD, 2022.

Mae rheoli perfformiad yn sgìl hanfodol y dylai pawb yn y sefydliad ei ddeall a’i roi ar waith; pa un a ydych yn rheoli eich perfformiad eich hun, yn rheolwr llinell sy’n cynorthwyo’i dîm i berfformio ar ei orau, neu’n gyfarwyddwr sy’n grymuso’r sefydliad i ymdrechu a ffynnu. Mae rheoli perfformiad yn berthnasol i bob un ohonom.

Bydd y sesiwn hon yn eich cynorthwyo i ddeall pa mor bwysig yw rheoli perfformiad a pha fanteision a ddaw i ran eich perfformiad, a hefyd cyflwynir dulliau a thechnegau a all eich helpu i berfformio ar eich gorau yn eich rôl.

Meithrin eich Cryfderau – 20 Chwefror 2024

Rhywbeth sy’n allweddol i lwyddiant personol neu broffesiynol yw gwybod beth yw eich cryfderau a chanolbwyntio ar wella’r pethau rydych eisoes yn dda am eu gwneud er mwyn esgor ar dwf personol. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddarganfod beth yw eich cryfderau unigryw a sut i’w defnyddio i ddarganfod ffyrdd newydd o feddwl a gweithredu.

Byddwn yn ymdrin â’r canlynol:

 • Beth sy’n eich symbylu?
 • Sut i fynd i’r afael â’ch gwendidau a darganfod ffyrdd o’u cryfhau
 • Sut i ddatgloi eich potensial mwyaf a bod y gorau y gallwch fod

Gwybod eich Effaith – 16 Ionawr 2024

Dylai pob arweinydd anelu at effeithio ar bobl mewn ffordd gadarnhaol a chysylltu ag eraill er mwyn i’r tîm allu cyflawni ar ei orau. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall yr effaith a gewch ar eraill, beth yw barn pobl eraill yn eich cylch a sut y gallwch ddechrau meithrin cydberthnasau effeithiol.

Nodau:

 • Deall eich ymddygiadau eich hun yn well a’r effaith a gânt ar eraill
 • Deall eich dull o ymddwyn yn well a sut y gallwch ei addasu er eich budd eich hun ac er budd eich cydweithwyr a’r sefydliad
 • Sut i greu effaith ac argraff gadarnhaol ar eraill
 • Archwilio sut y gallwch elwa i’r eithaf ar eich Cynllun Datblygu

Byddwn yn ymdrin â’r canlynol:

 • Beth yw ystyr effaith bersonol?
 • Pa effaith bersonol sy’n bwysig yn y gweithle
 • Sut i newid barn pobl a gwella cydberthnasau iach.

Datblygiad Proffesiynol – 20 Mawrth 2024

A ydych yn awyddus i gyrraedd eich llawn botensial neu ennill sgiliau newydd? Gall datblygiad proffesiynol esgor ar nifer o gyfleoedd ac mae’n agwedd bwysig ar dwf personol a thwf eich gyrfa. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i fuddsoddi yn eich datblygiad proffesiynol a chanolbwyntio ar y pethau y mae angen ichi eu gwneud er mwyn bod yn fwy cynhyrchiol.

Byddwn yn ymdrin â’r canlynol:

 • Deall a datblygu staff
 • Eich siwrnai datblygiad proffesiynol hyd yn hyn
 • Bel ydych chi ar hyn o bryd – eich cryfderau a’ch adnoddau
 • Eich nodau a’ch dyheadau, a sut i’w gwireddu
 • Cefnogi eraill a meithrin cydberthnasau

Cadeirio Cyfarfodydd – 21 Mawrth 2024

Bydd y sesiwn yn cychwyn trwy archwilio’r materion sy’n gysylltiedig â chadeirio cyfarfodydd, a sut y gall y math o gyfarfod a diben y cyfarfod effeithio ar hyn oll, oherwydd bydd yr elfennau hyn yn diffinio nodweddion y cyfarfod.

Yna, canolbwyntir ar yr agenda. Byddwn yn pennu ac yn archwilio nodweddion yr agenda, gan fynd ati i asesu’r effaith a gaiff ar y cyfarfod, yn cynnwys pwysigrwydd yr agenda fel ffordd o reoli pethau.

Yn olaf, rhoddir sylw i’r gwahanol rolau mewn cyfarfodydd, y cyfrifoldebau sydd ynghlwm wrthynt a sut y gellir defnyddio hyn o safbwynt atebolrwydd.

Ysgrifennu Cofnodion – 15 Chwefror 2024

Yn y sesiwn hon ceir trosolwg o ysgrifennu cofnodion, gan ymestyn y tu hwnt i’r broses o wneud neu ysgrifennu nodiadau.

Bydd y sesiwn yn archwilio nodweddion cyfarfodydd a sut y gall yr agenda gynnig strwythur a all helpu i reoli pethau. Byddwn yn archwilio amrywiaeth o sgiliau, yn cynnwys gwrando gweithredol, er mwyn iddynt allu ategu’r broses. Byddwn yn cynnig ac yn cyflwyno detholiad amrywiol o ddulliau ar gyfer cyfleu cynnwys cyfarfodydd, trafodaethau a phwyntiau gweithredu.

Excel – Lefel Sylfaenol – Cwrs Ar-lein – 7 Chwefror 2024

Bydd yr hyfforddiant yn cyflwyno gwybodaeth sylfaenol ac yn meithrin amrywiaeth o sgiliau sylfaenol yn ymwneud ag Excel i gofnodi a phrosesu data. Ni thybir y bydd gan y cyfranogwyr wybodaeth flaenorol, felly bydd y cwrs hwn yn addas i bobl a chanddynt ddim, neu fawr ddim, gwybodaeth flaenorol am Excel. Yn ogystal â dysgu sgiliau newydd, y gobaith yw y bydd y mynychwyr yn gadael gyda mwy o hyder i ddefnyddio ac archwilio Excel. Bydd y cwrs hwn yn cynnig sylfaen ar gyfer camu ymlaen i’r cwrs Excel canolradd.

Excel – Lefel Ganolradd – Cwrs Ar-lein – 18 Ionawr 2024

Bydd yr hyfforddiant yn adeiladu ar wybodaeth sylfaenol ac yn meithrin amrywiaeth o sgiliau canolradd yn ymwneud ag Excel i reoli tasgau mwy cymhleth ac anrheolaidd. Tybir y bydd gan y cyfranogwyr wybodaeth sylfaenol, felly ni fydd y cwrs hwn yn addas i bobl a chanddynt ddim, neu fawr ddim, gwybodaeth flaenorol am Excel. Yn ogystal â dysgu sgiliau newydd, y gobaith yw y bydd y mynychwyr yn gadael gyda mwy o hyder i ddefnyddio ac archwilio Excel.

Excel – Lefel Uwch – Cwrs Ar-lein – 14 Mawrth 2024

Bydd yr hyfforddiant yn adeiladu ar wybodaeth ganolradd ac yn meithrin amrywiaeth o sgiliau uwch yn ymwneud ag Excel i reoli tasgau mwy cymhleth ac anarferol. Tybir y bydd gan y cyfranogwyr wybodaeth ganolradd, a bydd yr wybodaeth honno’n cael ei datblygu ymhellach yn ystod y cwrs hwn. Yn ogystal â dysgu sgiliau newydd, y gobaith yw y bydd y mynychwyr yn gadael gyda mwy o hyder i ddefnyddio ac archwilio Excel ymhellach.

Crynodeb o PowerPoint – 8 Chwefror 2024

Bydd y sesiwn hon yn dechrau trwy gyflwyno gwybodaeth sylfaenol am nodweddion a swyddogaethau PowerPoint, gan symud ymlaen wedyn at nodweddion a swyddogaethau canolradd. Ceir cyfle i ymarfer y rhain cyn mynd ati i greu cyflwyniad PowerPoint sylfaenol. Yna, byddwn yn dychwelyd at y cyflwyniad PowerPoint hwn gan ychwanegu nodweddion eraill ato, yn cynnwys animeiddiadau a nodweddion trawsnewid a fydd yn dyrchafu’r cyflwyniad i lefel arall.

Bydd naws hynod ymarferol yn perthyn i’r sesiwn er mwyn i’r mynychwyr allu dysgu trwy brofiad.

Crynodeb o Word – 7 Rhagfyr 2023

Bydd y sesiwn yn dechrau trwy gyflwyno gwybodaeth sylfaenol am nodweddion a swyddogaethau Word. Ceir cyfle i ymarfer y rhain trwy lunio dwy ddogfen, llythyr ac anfoneb. Er mwyn gwneud hyn, bydd yn rhaid rheoli ffontiau, gosod testun, pwyntiau bwled a rhifau, a chynnwys a golygu tablau.

Yna, ceir cyfle i olygu dogfen a luniwyd yn barod, gan fynd ati i ychwanegu graffiau, penynnau a throedynnau, a dyfrnodau.

Bydd naws hynod ymarferol yn perthyn i’r sesiwn er mwyn i’r mynychwyr allu dysgu trwy brofiad.

Cysylltwch â

I gael rhagor o wybodaeth neu i neilltuo lle heddiw, anfonwch e-bost i’r cyfeiriad business@cavc.ac.uk